No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاعده فقهی، امام صادق، مجمع البیان، قواعد اصولی

روش تحقیق تحقیق انجام شده بیشتر به نحو تحلیلی و توصیفی است که با مراجعه به کتابخانه ها و ملاحظه آثار علمی تدوین شده در این خصوص در مبادی امر اطلاعات لازم نسبت به قاعده درء جمع آوری گردیده و پس از تحلیل و توصیف قاعده فقهی درء و اشرافیت بر جوانب آن اقدام به […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی، منزلت شغلی، مهارت های فردی

– شنیدن موسیقی یکی از سرگرمی های عمده جوانان در وقت آزاد شده است. – جوانان مهمترین خریدارن نوارهای موسیقی، سی دی ها و دیگر وسایل موسیقی هستند. – جوانان عمده ترین گروهی هستند که به نواختن موسیقی می پردازند( شفرز،۱۳۸۳: ۲۰۲). منظور از خواننده ها در این تحقیق اشخاص و گروههایی هستند که در […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع گروه مرجع، گروه همسالان، ورزشکاران، جامعه پذیری

مستقل فرضیه تحقیق عبارت است از: ” گرایش دانش آموزان به گروههای مرجع ” متغیر وابسته فرضیه تحقیق عبارت است از: “هویت یابی دانش آموزان در قالب گرایش به گروههای مرجع در زمینه سبک پوشش” ۳-۴-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها گروه مرجع: از گروه مرجع تعاریف متعددی ارائه شده که برخی بر جنبه هنجاری گروه […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع گروه مرجع، سبک زندگی، تصمیم گیری، بزرگسالان

های پوشش غربی و کم رنگ شدن کارکردهای ساده و اولیه لباس را در اثر قرار گرفتن جامعه کنونی ایران در معرض فرایند جهانی شدن تحلیل می کند که در اثر آن کارکردهای پیچیده تری مانند خلق هویت و ایجاد تمایز و سبک زندگی برای لباس پوشیدن متصور می شود. در واقع می توان گفت […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع هویت اجتماعی، گروه مرجع، نظام اجتماعی، هنجارهای اجتماعی

تری مانند خلق هویت و ایجاد تمایز و سبک زندگی برای آن متصور است (حمیدی و فرجی،۱۳۸۶: ۷۱). نیکزاد فرخی در سال ۱۳۸۴در پژوهشی با عنوان” الگوی مصرف پوشاک و هویت اجتماعی جوانان” به تبیین روابط میان شاخص های هویت اجتماعی و ابعاد الگوی مصرف الگوی مصرف در میان جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال شهر […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع هویت اجتماعی، سبک زندگی، گروه مرجع، پوشش زنان

شده، بخشی از جسم انسان شده و انسان آن را با خود حمل می کند( همان:۵۳). در واقع می توان نتیجه گرفت که در نگاه بوردیو سرمایه های فرهنگی، هدایت کننده رفتارها و تصورات انسان می باشند. ۲-۲-۵- پوشش و هویت اجتماعی پوشش به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های مرتبط با هویت محسوب می […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع سرمایه فرهنگی، خانواده ها، سرمایه اقتصادی، آموزش و پرورش

گروهی و تحت تاثیر دیگران شکل می گیرد و فشار برای همشکلی در گروه به تغییر ایده ها و عملکردهای اعضا منجر می شود(هاشمی،۱۳۸۱: ۱۵۷-۱۵۴). ۲-۲-۳- گروههای مرجع و جنسیت جنسیت از جمله مباحثی است که نقش و جایگاه آن در تحقیقات علوم اجتماعی روز به روز افزایش می یابد، و بخشی از آن مدیون […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع توانایی ها، مقایسه اجتماعی، شاخص های عینی، نظریه پردازی

تشخیص دهد که گروههای مرجع او موقعیتشان به سوی یک موضوع تغییر کرده، به احتمال زیاد نگرشش را به سوی آن موضوع تغییر می دهد. ۹- زمانی فرد علاقمند می شود عضو یک گروه جدید شود که فرد بفهمد گروه جدید مبنای داوری شکوهمندی به او می دهد ۱۰- زمانی مردم به عنوان اعضای گروه […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع گروه مرجع، تغییر نگرش، تحرک اجتماعی، روانشناسی

افراد یا گروهها ممکن است مربوط به گروه عضویت یا گروه خودی یا گروههای غیر عضویت یا غیر خودی. مرتن در توضیح عواملی که باعث می شود فرد گروه عضویت و یا گروه غیر عضویت را بعنوان گروه مرجع خود انتخاب کند، چهار فرضیه مطرح می کند: ۱-انتخاب گروه مرجع تابع توانایی گروهها برای تأمین […]

No category

منابع پایان نامه با موضوع گروه مرجع، نظام اجتماعی، جامعه شناختی، اجتماعی شدن

ا تعمیم یافته را درونی می کند و سپس با این توانایی به ارزیابی از خودش می نماید. فرد تجربه خویش را به طور مستقیم از نقطه نظرات خاص سایر اعضای همان گروه یا از نقطه نظر تعمیم یافته گروه اجتماعی که به آن تعلق دارد کسب می کند. کوزر و روزنبرگ درباره دیگری تعمیم […]