پایان نامه ها و مقالات

کارکردگرایانه

بهترین‏ ستایش‏ها از آزادی‏ – در همان چشم‏انداز بورژوازی قضیه-، در آثار بهار وجود دارد و زیباترین‏ ستایش‏ها از مفهوم وطن، باز هم در دیوان‏ او به چشم می‏خورد. بهار به سبب‏ آگاهی وسیعی که از گذشته‏ی ایران‏ داشت و علّت هیجان و شیفتگی‏ عاطفی که نسبت به گذشته‏ی ایران در او بود، بهترین مدیحه‏سرای […]

پایان نامه ها و مقالات

مسایل اجتماعی، طبقات اجتماعی

کردند از بر دایم به فکر چرنیل و دفتر علم عدد را خوانند یکسر گوید معلّم چون بارکالله اطفال نورس دستهبهدسته اندر مکاتب چون گل نشسته بر طوف تحصیل احرام بسته از قید موهوم بالمرّه رسته (جاودانهی اشرفالدّین، ص ۴۶۳) جریان روشنفکری در برخورد با موضوع مدنیّت و پیشرفت غرب، غالباً کار را به قیاس […]

پایان نامه ها و مقالات

میرزا آقاخان نوری، اجتماعی و فرهنگی

بر میگردد (سیمون، ۱۳۶۴، ص ۷۳۲) واژهی “روشنفکر” در زبان فارسی همچنین معادل واژه، aufklarer در زبان آلمانی و واژگان متنوّر، متنوّرالعقل، مفکّر و مثقّف در زبان عربی است. علاوه بر این معنای وصفی، واژهی “انتلکتوئل” یک معنای اسمی نیز پیدا کرده که بر اساس این معنای اسمی، به افرادی اطلاق شدهاست که اندیشهگرا یا […]

پایان نامه ها و مقالات

مرکز آموزش عالی، موازین اسلامی

آزادیخواهان وضع نامطلوبی داشتند، زیرا دستگاه‌های چاپ و کاغذ و همهگونه ابزار کار، در دست دولتیان و مستبدّان بود. با این همه، تبلیغات و مبارزات قلمی آزادیخواهان در روزنامهها تمرکز یافت و بدین طریق ادبیّات عهد انقلاب در چارچوب تنگ جراید که تنها وسیلهی نشر عقاید بودند، محصور ماند، به طوری که میتوان گفت در […]

پایان نامه ها و مقالات

کالاهای خارجی

داشت. بدین سبب، در حوزهی نثر، طنز والایِ علی اکبر دهخدا با عنوان چرندوپرند، در روزنامهی صور اسرافیل چاپ میشد، از خوانندگان دل میبرد و در حوزهی شعر، اشعار فکاهی سیّد اشرفالدّین حسینی که در انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی سروده میشد، چون کاغذ زَر دستبهدست میرفت. اقبال مردم به زبان ساده و بیپردهی […]

پایان نامه ها و مقالات

رویکرد انتقادی، تحلیل گفتمان انتقادی

فرعی دیگری نیز ضروری است که عبارت‌اند از: ۱. فضای اجتماعی و فکری حاکم بر ایران عصر مشروطه چه تأثیری بر طنز داشتهاست؟ ۲. چه ارتباطی میان ادبیّات طنز و تحوّلات سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه وجود دارد؟ ۳. مفاهیم سیاسی تأثیرگذار بر شعر مشروطه چیست؟ ۱-۱-۳. ضرورت انجام تحقیق عصر مشروطه به عنوان اوّلین […]

پایان نامه ها و مقالات

تحلیل گفتمانی، توتون و تنباکو

د آنها به جای “حکم” فوکو از “نشانه”ی سوسور برای توضیح ساختار گفتمان استفاده کردهاند. بنابراین، گفتمان از نظر لاکلا و موف نه مجموعه‏ای از احکام، بلکه مجموعه‏ای از نشانه‏هاست. مفهوم صورتبندی گفتمانی فوکو نیز، قابل قیاس با مفهوم “مفصل‏بندی” در نظریهی گفتمان لاکلا و موف است، چرا که مفصلبندی، فرآیندی است که به واسطهی […]

پایان نامه ها و مقالات

حفاظت محیط زیست

به چشمه های باداب سورت شکل ۳-۱۲- تصاویر چشمه آب ترش ایستگاه چهارم (چشمه های باداب سورت) شکل ۳-۱۳- تصاویر مربوط به استخر آب شور و حوضچه های آب شور باداب سورت ۳-۸-عملیات آزمایشگاهی:عملیات آزمایشگاهی شامل جداسازی، شناسایی طبق منابع و شمارش آن براساس فراوانی ایستگاه بوده است. شناسایی تا پایین ترین رده ممکن(خانواده ، […]