No category

پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، خدمات بهداشتی، کودکان و نوجوان، پژوهش کیفی

دانلود پایان نامه

از زحمات خانواده ی مهربانم ، به ویژه مادر عزیزتر از جانم تقدیر و تشکر مینمایم
که در این مدت حامی من بودهاند .
از زحمات استاد راهنما جناب آقای دکترحسن رفیعی
و اساتید مشاورم سرکار خانم دکتر معصومه دژمان و جناب آقای دکتر سید محمد حسین جوادی که مشوق و راهنمای من در این پژوهش بودند ، بی نهایت سپاسگزاری می کنم .
همچنین از همکاری همه جانبه ی مدیر کانون، جناب آقای علی رستمی و سایر مسوولین محترم کانون اصلاح و تربیت استان تهران ، کمال قدردانی را دارم .
و در آخر
سپاسگوی مددجویان عزیز
بابت همراهی و مشارکت در پژوهش هستم .
چکیده
مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید .
روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی – استقرایی بهره برد . جامعه پژوهش ، مددجویان مقیم و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران بودند . با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تارسیدن به حد اشباع داده ها ، تعداد ۴۱ نفر ( ۲۶ نوجوان معارض قانون و ۱۵ نفر از کارکنان حرفه ای ) بررسی شدند . داده ها با شیوه های مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه گردآوری شد .
یافته ها : از بررسی یافته ها ۲۴۹ کد مفهومی بدست آمد . از این تعداد : ۶۵ کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان با یکدیگر ( در ۱ زیر طبقه اصلی به نام قدرت ) ، ۹۱ کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان و کارکنان ( در ۲ زیر طبقه اصلی با عنوان تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان ) ، ۳۴ کد مفهومی در طبقه ی ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ( در ۲ زیر طبقه اصلی محیط مادی و معناهای نسبت داده به محیط ) ، ۳۷ کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجو و خانواده ( در ۲ زیر طبقه اصلی مددجویان واجد ملاقات حضوری و مددجویان فاقد ملاقات حضوری ) و در آخر ۲۲ کد مفهومی در طبقه ی تجارب شخصی مددجویان ( در ۲ زیر طبقه اصلی ، مشغولیت های ذهنی و باورهای مددجویان ) قرار گرفت .
نتیجه گیری : یافته های پژوهش حکایت از تجربه ی نسبتا مطلوب مددجویان از محیط ( از حیث بهداشت و رفاه نسبی ) اما تجربه ای نامطلوب از نظر تعاملات انسانی و نیز شرایط کسالت آور حبس داشت . تجربیات مددجویان علاوه بر تعامل با محیط عینی و تعاملات انسانی ، تحت تاثیر ادامه ی آثار دادگاه نیز بود .
کلید واژه ها : بزهکار – مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون – کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱. مقدمه ۲
۱-۲. بیان مسأله ۳
۱-۳. اهمیت و ضرورت ۹
۱-۴. بیان واژه ۱۴
۱-۵. مبانی نظری پژوهش ۱۵
۱-۶. اهداف پژوهش ۱۵
۱-۶-۱. هدف کلی ۱۵
۱-۶-۲. اهداف اختصاصی ۱۵
۱-۶-۳. اهداف کاربردی ۱۶
۱-۷. سوال های پژوهش ۱۶
فصل دوم : پیشینه پژوهش ۱۷
۲-۱. مقدمه ۱۸
۲-۲. کودک ۱۹
۲-۲-۱. تعریف کودک ۱۹
۲-۲-۲. دوران کودکی ۱۹
۲-۳. نوجوانی ۲۰
۲-۳-۱. تئوری های نوجوانی ۲۱
۲-۳-۲. دو دوره در تحولات نوجوانی ۲۲
۲-۳-۳. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان ۲۲
۲-۳-۴. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان …………………………………………………….۲۳
۲-۴. مفاهیم بزهکاری ۲۴
۲-۴-۱. تعریف بزه ۲۴
۲-۴-۲. بزهکاری ۲۴
۲-۴-۳ . بزهکار ۲۵
۲-۴-۴. تاریخچه مفهومی بزهکاری. ۲۵
۲-۴-۵.علل بزهکاری ۲۶
۲-۴-۶.دیدگاه های نظری بزهکاری ۲۶
۲-۴-۷. انواع بزهکاری ۲۷
۲-۴-۸.نوجوانی و بزهکاری ۲۸
۲- ۵ . تاریخچه مجازات کودکان معارض قانون ( بزهکار ) ۲۸
۲- ۶. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت ۳۰
۲- ۶- ۱. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان ۳۰
۲- ۶- ۲. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران ۳۴
۲- ۷. انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون ۳۵
۲-۷-۱. محیط نگهداری بسته ۳۵
۲-۷-۲. محیط نگهداری نیمه باز ۳۶
۲-۷-۳. محیط نگهداری باز ۳۶
۲-۸. پاسخ اجتماعی به نوجوانان معارض قانون در ایران ۳۶
۲-۸-۱. سن مسوولیت کیفری نوجوانان معارض قانون در ایران ۳۷
۲-۹. معرفی کانون اصلاح و تربیت استان تهران ۳۸
۲-۹-۱. واحدهای تشکیل دهنده کانون اصلاح و تربیت استان تهران ۳۸
۲-۹-۱- ۱. واحد مدیریت کانون ۳۸
۲-۹-۱-۲. واحد مددکاری و خدمات اجتماعی ۳۸
۲-۹-۱-۳. واحد فرهنگی کانون ۳۸
۲-۹-۲. کارکردهای کانون اصلاح و تربیت ۴۰
۲-۹-۲-۱. اقدامات تامینی کانون اصلاح و تربیت ۴۱
۲-۹-۲- ۲. اقدامات تربیتی و اصلاحی ۴۳
۲-۹-۲ -۳. اقدامات رفاهی کانون اصلاح و تربیت ۴۵
۲-۹-۲ -۴. مراقبت های پس از آزادی ۴۵
۲-۹-۳ . برنامه روزانه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران …………………………………………..۴۷
۲-۹-۳-۱ . برنامه روزانه مددجویان دختر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ……………………………۴۷
۲-۹-۳-۲ . برنامه روزانه مددجویان پسر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران …………………………… ۴۸
۲-۱۰. واژه شناسی نظام زندانبانی ۴۸
۲-۱۰- ۱. حبس ۴۸
۲-۱۰- ۲. خودزنی ۴۹
۲-۱۰-۳. ملاقات در زندان و کانون های اصلاح و تربیت ۴۹
۲-۱۰-۳- ۱ . انواع ملاقات در زندان ۵۰
۲ – ۱۱. قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ۵۱
۱. مبحث دیدگاه های بنیادین ۵۱
قاعده ۱ ۵۱
۲ . مبحث اهداف نگهداری در موسسات ۵۱
قاعده ۲۹ ۵۱
۳ . مبحث عدالت ویژه نوجوانان ۵۲
ماده ۲۴ ۵۲
قاعده ۴ ۵۳
۳ . مبحث پذیرش و ثبت در موسسات ۵۳
قاعده ۶ ۵۳
قاعده ۲۲ ۵۳
قاعده ۲۴ ۵۴
قاعده ۲۵ ۵۴
۳ . مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار ۵۴
قاعده ۲۶ ۵۴
قاعده ۲۹ ۵۵
۴ . مبحث طبقه بندی و استقرار ۵۶
قاعده ۲۷ ۵۶
قاعده ۲۸ ۵۶
قاعده ۳۰ ۵۷
۵ . مبحث مدیریت مجازات بزهکاران جوان ۵۷
۶ . مبحث کارکنان موسسه نوجوانان ۵۸
بند اول : کلیات ۵۸
قاعده ۸۱ ۵۹
قاعده ۸۲ ۵۹
قاعده ۸۳ ۵۹
قاعده ۸۴ ۶۰
قاعده ۸۵ ۶۰
قاعده ۸۶ ۶۰
بند دوم : قواعد رفتار ۶۰
قاعده ۸۷ ۶۱
۷ . مبحث تدارک برنامه ها ۶۲
گفتار اول : کلیات ۶۲
قاعده ۱۱ ۶۲
قاعده ۱۲ ۶۲
قاعده ۱۳ ۶۳
قاعده ۲۶ ۶۳
گفتار سوم : مساعدت در حین مجازات ۶۳
بند اول : کلیات ۶۳
قاعده ۲۶ ۶۴
بند دوم : آموزش ۶۴
گفتار اول : برنامه های آموزشی ۶۴
گفتار دوم : دسترسی برابر به برنامه های آموزشی ۶۴
قاعده ۳۸ ۶۵
قاعده ۳۹ ۶۵
قاعده ۴۰ ۶۵
قاعده ۴۱ ۶۶
بند سوم : ۶۶
قاعده ۴۲ ۶۶
قاعده ۴۳ ۶۶
قاعده ۴۴ ۶۶
قاعده ۴۵ ۶۷
قاعده ۴۶ ۶۷
بند چهارم : تفریح و سرگرمی ۶۷
قاعده ۴۷ ۶۸
بند پنجم : مذهب ۶۹
قاعده ۴۸ ۶۹
بند ششم : مراقبت های پزشکی ۶۹
قاعده ۴۹ ۷۰
قاعده ۵۰ ۷۰
قاعده ۵۱ ۷۰
قاعده ۵۲ ۷۱
قاعده ۵۳ ۷۱
قاعده ۵۴ ۷۱
قاعده ۵۵ ۷۲
۸ . مبحث خدمات بهداشتی نوجوانان ۷۲
گفتار اول : حمایت از سلامتی و رفتار نوجوانان ۷۲
قاعده ۸۷ ۷۲
۹ . مبحث خدمات بهداشتی زنان ۷۲
قاعده ۲۳ ۷۳
گفتار دوم : محیط فیزیکی و محل اقامت ۷۳
قاعده ۳۱ ۷۳
قاعده ۳۲ ۷۴
قاعده ۳۳ ۷۴
قاعده ۳۴ ۷۴
قاعده ۳۵ ۷۵
گفتار سوم : لباس ۷۵
قاعده ۳۶ ۷۵
گفتار چهارم : غذا ۷۶
قاعده ۳۷ ۷۶
۱۰ . مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی و استفاده از زور ۷۶
قاعده ۶۳ ۷۶
قاعده ۶۴ ۷۶
قاعده ۶۵ ۷۷
۱۱ . مبحث تجهیزات محدود کننده نوجوانان ۷۷
بازرسی ها ۷۸
سرشماری ها ۷۹
۱۲ : مبحث حقوق در طی بازداشت و حبس ۷۹
قاعده ۷۵ ۷۹
قاعده ۷۶ ۷۹
قاعده ۷۷ ۸۰
قاعده ۷۸ ۸۰
اعلام حبس ، انتقال ، بیماری ، آسیب و مرگ ۸۰
قاعده ۵۸ ۸۰
تماس با جهان خارج ۸۱
قاعده ۲۶ ۸۱
قاعده ۵۹ ۸۱
قاعده ۶۰ ۸۱
قاعده ۶۱ ۸۲
قاعده ۶۲ ۸۲
۱۳ : مبحث روش های انضباطی ناظر بر نوجوانان ۸۲
قاعده ۶۶ ۸۲
قاعده ۶۷ ۸۳
قاعده ۶۸ ۸۳
قاعده ۶۹ ۸۴
قاعده ۷۰ ۸۴
قاعده ۷۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۱۴ : مبحث ملاقات………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
بازرسی ملاقات کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۱۴ : مبحث زندانیان خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۲ – ۱۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک………………………………………………………………………………………………۸۶
ماده ۳۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۲ – ۱۳ حقوق بشر افراد محبوس…………………………………………………………………………………………………………۸۷
۲ – ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ……………………………………………………………………………………….۸۸
۲ – ۱۵ آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………۸۹
فصل اول : سازمان کانون اصلاح و تربیت‌………………………………………………………………………………………………۸۹
فصل دوم : وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت‌……………………………………………………………………………….۹۲
فصل سوم ـ مقررات انضباطی‌ ، تشویقی و پایان دوره نگاهداری اطفال‌………………………………………………..۹۶
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورین دادگاههای‌ اطفال و مددکاران اجتماعی‌……………………………۹۸
۲ – ۱۶ مروری بر پژوهش های پیشین

دیدگاهتان را بنویسید