No category

پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، قابلیت پیش بینی، جریان های نقدی

دانلود پایان نامه

افزار تدبیر پرداز.
۳. استفاده از نرم افزار رهاورد نوین.
۴. مطالعات میدانی در کتابخانه ها و نشریات وسایت های اینترنتی.
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
به دلیل اینکه متغیرهای پژوهش از نوع فاصله ای بوده روش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس ((ANOVA
که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند استفاده شده است .
۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:
پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود. هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (-۱) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:
۱) کشف همبستگی بین متغیرها
۲) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که بوسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می کند:
۱) ضریب تعیین ۲) ضریب همبستگی
۱) ضریب تعیین :
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین صفر تا یک است:
گرچه ضریب همبستگی مثلاً ۵۰% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای ۵۰ درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان می دهد. در صورتی که همبستگی دو آزمون ۵۰% باشد این دو آزمون دارای تغییرهای مشترک به میزان یا ۲۵ درصد است.
۲) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گویم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
کرلینجر ۷۲(۱۹۸۶) و تاک من۷۳ در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان فرضیه، ویژگی هایی را مطرح می کنند که سه ویژگی اول مشترک و ویژگی چهارم مربوط به تاک من می باشد:
۱) مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سوال قرار دهد.
۲) مسئله باید به صورت روشن ، بدون ابهام و به طور معمول سوالی بیان شود
۳) با استفاده زا روش های موجود قابل آزمون باشد. باید امکان جمع آوری اطلاعات برای پاسخ گویی به آن وجود داشته باشد .
۴) نباید موقعیت یا وضعیت اخلاقی را پدید آورد .
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری ۷۴ زمانی به کار می رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین آنها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیر های بدست آمده (, , ,) که از لحاظ پیوسته بودن متغیر ها و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این روش به شرح زیر می باشد.
روش
علامت
متغیر اول
متغیر دوم
متغیر سوم
متغیر چهارم
ویژگی
همبستگی گشتاوری پیرسون
r
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
دقیق ترین و با ثبات ترین روش با کمترین خطای معیار
و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زیر می باشد:
در این پژوهش پس از جمع آوری داده ها و محاسبه(, , ,) که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیه ها هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف نظر از بحث تحلیل رگرسیون می تواناز آزمون های استقلال برای بررسی ارتباط معنی دار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد. ضریب همبستگی پیرسون دارای پارامتری است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زیر است:
مراحل آزمون :
۱) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:
بین و DΔDIVit همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و DΔDIVit همبستگی معنی دار وجود دارد.
بین و همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و همبستگی معنی دار وجود دارد.
بین و همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و همبستگی معنی دار وجود دارد.
بین و همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و همبستگی معنی دار وجود دارد.
این معادلات در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پایین دارند ، بررسی می گردد
(۲) تعیین سطح زیر منحنی : و
که حسب مورد آزمون t یا z استفاده می گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطا ۵ درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .
(۳) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود.
خطای نوع دوم (ریسک) در این خطا نیز فرضه غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود
به طور معمول دو نوع با مقادیر ۵% = و ۱%= انتخاب می شود و با توجه به دو دامنه بودن توزیع ها، به طور معمول از برای آزمون استفاده می شود به طوری که می باشد که در این پژوهش سطح خطا () ، ۵% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می باشد:
(۴) تعریف و محاسبه آماره آزمون:
آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:
یا
(۵) تصمیم گیری
اگر t محاسبه شده درناحیه دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن ۵% = با اطمینان ۹۵% می توان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنی دار و در صورتی که در ناحیه قرار گیرد می توان گفت که رابطه معنی داری بین x و y وجود ندارد. مسئله ای که بیشتر پژوهشگران در برنامه ریزی هر پژوهش با آن مواجه اندف اندازه یا حجم لازم بای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود شاخص های آماری صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، می پذیرد.
که برآورده های و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذیل بدست آمده:
همچنین ضریب ثابت () و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدأ مساوی با صفر است
عرض از مبدأ مخالف صفر است
شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست
که برای آزمون فرضیه های بالا آماره های زیر استفاده می شود:
و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه های بزرگ ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد ، تقریب زده می شود. (آذر و مومنی ،۱۳۸۵، ۲۰۹ – ۲۰۱)
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
درزیر فرضیه های این تحقیق و همچنین نحوه آزمون آنها به ترتیب ذکر می شود:
فرضیه اصلی ۱ : بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲ : بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی ۳ : بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد.
آزمون هرکدام از فرضیه های اصلی با تمام داده ها(۶۰۰ سال – شرکت) انجام می شود.
این سه فرضیه اصلی با توجه به سه متغیر مجازی نسبت قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ونسبت بازده حقوق صاحبان سهام هر کدام دارای سه فرضیه فرعی نیز می باشد که هرکدام در دو سطح بالا و پایین بررسی می گرددند.(آزمون هر کدام از فرضیه های فرعی یکبار با ۳۰۰ داده بالا(سال – شرکت) و دفعه بعد با ۳۰۰ داده پایین( سال – شرکت ) انجام می گردد.
در تمامی فرضیه های فرعی ، فرض شده که نتایج حاصل در دو سطح متفاوت می باشند.
نحوه محاسبه متغییرهای مجازی:
۱. برآورد قابلیت پیش بینی جریان های نقدی:
ما به منظور برآورد قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، مدل مطرح شده به وسیله Barth)وهمکاران،(۲۰۰۱را که جریان های نقدی عملیاتی دوره بعد را با استفاده از جریان های نقدی دوره جاری و اقلام تعهدی سود تخمین می زد به شرح زیر استفاده کردیم:
که

دیدگاهتان را بنویسید