No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سود تقسیمی، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، تقسیم سود

دانلود پایان نامه

۸ – ۲۰۰۷تحت عنوان “آیا سود های تقسیمی حاوی اطلاعات درباره سودهای آتی هستند؟ ” به بررسی این موضوع که آیا سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در رابطه با سود های آتی می باشد پرداختند. آنها در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سود های تقسیمی و سودهای آتی و همچنین رابطه بین میزان سود های تقسیمی و سود های آتی، با طرح دو فرضیه با توجه به رابطه مابین بازده سهام سال جاری و سود سال جاری و آتی برای شرکت هایی که سود پرداخت می کنند و شرکت هایی که سود پرداخت نمی کنند، پرداختند. آنها یک نمونه انتخابی از شرکتهای بورس اوراق بهادار نیویورک طی سال های ۱۹۷۰الی ۲۰۰۴ که شامل ۸۸۳۱۲ مشاهده شرکت می شد را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از تایید شدن هر دو فرضیه بود. به گونه ای که بازار پرداخت سود و همچنین میزان سود پرداختی را به عنوان یک علامت از سودآتی دریافت نموده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. (هانلون و همکاران ، ۲۰۰۷)۶۹
تحقیق الیزابت ویرا و کلارا سی راپوسو۷۰-(۲۰۰۷)تحت عنوان “علامت‌دهی با سودهای تقسیمی” به بررسی رابطه بین اعلامیه های سود تقسیمی و سود های آتی پرداختند. آنها به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با استفاده از داده ها و اطلاعات مالی در سه کشور اروپایی پرداختند. در این تحقیق آنها فرضیات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قرار دادند. آنها اطلاعات مربوط به نمونه آماری خود را از شرکت های پذیرفته شده در بورس لیسبون، بورس پاریس و بورس لندن جمع آوری نمودند. این محققین دلایل خود را در خصوص انتخاب این سه کشور بدین‌گونه بیان می‌کنند که اولاً، بازارهای مالی انگلستان یکی از مهمترین بازارهای سرمایه اروپایی می‌باشد و از لحاظ تحقیقات با بازارهای آمریکا قابل مقایسه می‌باشد و همچنین بازارهای فرانسه و پرتغال از لحاظ اندازه کوچکتر هستند و همچنین تحقیقات کمتری در آنها انجام شده است، ثانیاً، تفاوت‌هایی نیز از لحاظ مالکیت سرمایه و حقوق صاحبان سهام در این کشورها وجود دارد. بازارهای پرتغال و فرانسه از لحاظ مالکیت متمرکزتر از بازار انگلستان می‌باشند که عامل تمرکز مالکیت ممکن است باعث کاهش اعتبار و اهمیت بر سودهای تقسیمی به عنوان مکانیسم علامت‌دهی باشد و در نتیجه عکس‌العمل قیمت سهم نسبت به اعلامیه‌های تغییر سود تقسیمی ممکن است در کشورهای دارای تمرکز بیشتر پایین‌تر باشد؛ ثالثاً، به دلیل این که اقتصاد کشورهای پرتغال و فرانسه متکی بر بانک‌ها است، به نظر می‌رسد نسبت به کشور انگلستان که اقتصادی متکی بر بازار سرمایه می‌باشد، به سودهای تقسیمی به عنوان یک ابزار علامت‌دهنده کمتر نیاز باشد. دوره تحقیق در کشور پرتغال از سال ۱۹۸۹الی ۲۰۰۳و در کشورهای فرانسه و انگلستان از سالهای ۱۹۹۵الی ۲۰۰۲ لحاظ شده بود. نمونه نهایی کشور پرتغال شامل ۸۴ واحد تجاری که شامل ۳۸۰ رخداد یا مشاهده و نمونه نهایی کشور فرانسه شامل ۹۳ واحد تجاری که شامل ۳۵۶ رخداد و در نهایت نمونه نهایی کشور انگلستان شامل ۵۲۴ واحد تجاری با ۳۲۷۸ مشاهده بود. در این تحقیق دوفرضیه که یکی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام و دیگری ارتباط تغییرات سود تقسیمی و سود آوری آتی را مطرح می کرد را با استفاده از یک مدل رگرسیونی مورد آزمون قراردادند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام در کشور فرانسه و وجود یک رابطه ضعیف در کشور های پرتغال و انگلستان بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی بود. (ویرا و راپوسو ،۲۰۰۷)۷۱
تحقیقات داخلی
محسن صمدزاده۲(۱۳۷۲) ،در تحقیقی تحت عنوان ” خط و مشی های تقسیم سود و تأثیرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، نتیجه گرفت که در بورس اوراق بهادار تهران، سیاست مشخصی که اکثریت شرکت ها از آن پیروی کنند، وجود نداشته و بیشتر شـرکتها براسـاس نیازهـای مقطعی و سرمایه گذاری خود، اقدام به توزیع سود سهام می نمایند (صمدزاده ،۱۳۷۲)۳.
احمدموسوی(۱۳۷۴)، در پژوهش خود با عنوان ” تأثیر تقسیم سود سهمی برنرخ بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “به این نتیجه رسید که پرداخت سود سهمی بر نرخ بازده سهام تأثیرگذار بوده و نرخ بازده غیرعادی که نصیب سهامداران پیرامون مجمع فوق العاده می شود، به طور متوسط نوزده درصد می باشد. (موسوی،۱۳۷۴)۴
کوروش امانی(۱۳۷۶) در پایان نامه خود، اقدام به بررسی رابطه ی بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده است. مساله ی اصلی تحقیق وی این بوده که مشخص شود که آیا در ارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی سهام نقشی دارد یا خیر. به عبارت دیگر بحث اساسی این بوده که آیا افزایش سود نقدی سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و برعکس، کاهش آن، منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد. در چنین صورتی می‌توان گفت که سود نقدی بالقوه مفید بوده و دارای بار اطلاعاتی است. برای این منظور وی یک نمونه ۴۰تایی از شرکتها را طی دوره زمانی۷۴-۷۰ مورد بررسی قرار داده، و پس از جمع آوری وتحلیل داده ها نتیجه می گیرد که سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی و سود پرداخت شده به سهامداران، هیچگونه اثری بر قیمت سهام قبل از مجمع، ندارد (امانی ،۱۳۷۶).
علی علیزاده (۱۳۸۰) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانهای نقدی” به بررسی سود مندی اطلاعات جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی پرداخت. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده توسط محقق با استفاده از روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که در جامعه آماری(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی نقش کمتری ایفا می کند و یا به عبارت دیگر اصلاً تأثیری ندارد. (علیزاده ،۱۳۸۰)۵
محمدرضا عباسیان (۱۳۸۰)، در تحقیق خود با عنوان” اثرات خط مشی تقسیم سود برارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به نتایج زیر دست یافت .
۱-با توجه به اینکه درصد تغییرات غیرعادی سهام در یک بازار کارا می بایست صفر باشد در اکثر شرکت های مورد بررسی، این ضریب بالاتر از صفر است لذا می توان گفت عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش اثبات گردیده است .
۲-درصد تغییرات غیرعادی قیمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام همبستگی مستقیم دارد.
۳-قیمت سهام بعد از تقسیم سود کاهش یافته ولی این کاهش معادل مبلغ سود تقسیمی نیست.
۴-برخی از مدیران شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس از سیاست های مشخصی در رابطه با تقسیم سود پیروی می کنند که اهمیت این سیاست ها برای آنها مشخص شده است، همچنین سهامداران نسبت به سود نقدی تقسیم سود و سیاست های اتخاذ شده، توجه کافی داشته ونسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان می دهند (عباسیان ،۱۳۸۰)۱.
محمدرضا ساربانها (۱۳۸۲) در تحقیق خود به بررسی” اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها” پرداخت. بدین منظور وی، همبستگی سود تقسیمی و بازده مورد توقع و سپس همبستگی بازده مورد انتظار و قیمت سهام را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق از اطلاعات تاریخی ۶۰ شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۷۳الی۱۳۸۰به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش رگرسـیون به کمک نرم افزار های آماری برآورده شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این بود که سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت ها همبستگی مستقیم دارند. (ساربانها ،۱۳۸۲)۲
محمود بختیاری (۱۳۸۲)، در پایان نامه خود با عنوان “بررسی و مقایسه تأثیر سود هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی عملکرد بازار سهام تهران طی سالهای ۷۰تا۷۹ پرداخت .
بدین منظور وی رابطه همبستگی بین قیمت معاملاتی سهام ۵۰ شرکت نمونه و عوامل موثر بر قیمت سهام یعنی سود هرسهم، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت را مورد بررسی قرار داد؛ که نتایج حاصله نشان دهنده وجود برخی کاستی ها در بورس تهران بود، نتایج حاصله نشان می دهد که در قلمرو زمانی مذکور بین قیمت سهام و سود هر سهم و نیز بین قیمت سهام و سود تقسیمی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین قیمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد، در بررسی شرکتی، رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در دادها ی ترکیبی نیز رابطه سود ،سود تقسیمی و سرمایه گذاری تایید شد.(بختیاری ،۱۳۸۲)۳
کاوه مهرانی (۱۳۸۳)در تحقیقی تحت عنوان ” رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت ها پرداخته است. سوال اصلی این تحقیق عبارت بود از، چه رابطه ای میان سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری وجود دارد؟
جهت پاسخ به این سوال هفت فرضیه طراحی شد.فرضیات هفتگانه منجر به طراحی مدلهای مختلفی جهت تعیین رابطه بین سود تقسیمی، سود هر سهم. سرمایه گذاری گردید. تحلیل فوق در دو سطح تحلیل شرکتی و داده های ترکیبی (تمام شرکت های مورد مطالعه)انجام گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکتهای انتخابی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰اخذ، و تحلیل ها در دو سطح فوق از طریق مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در دادهای ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.(مهرانی ،۱۳۸۳)۱
پری چالاکی (۱۳۸۴) در پایان نامه خود با عنوان “رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق ابتدا نظریه های تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل–عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح شده، سپس رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، داده های مربوط به سود عملیاتی، سود هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون نشان می دهد بین عملکرد و تقسیم سود نقدی درکلیه شرکت های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به

دیدگاهتان را بنویسید