No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، ضریب تعیین، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت مربوط به تغییرات سود هر سهم کمتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام از ۰/۰۵ بیشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضیه فرعی ۲-۳ – ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۳-۳را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۸۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۹۱۹
۰/۰۱۷۵۸۵۹۴۹
۰۰۰/۰
۰/۰۰۲
۰/۰۴۴
۱
طبق جدول شماره (۸۲-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ۰۴۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۰۰/ ۰ را نشان می دهد که برازشی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۸۲-۴) ۹۱۹/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۸۳-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۷۴۸
۰/۲۹۰
۰/۰۰۹
۲
۰/۰۱۸
رگرسیون
۰/۰۳۱
۲۹۷
۹/۱۸۵
Residual
۲۹۹
۹/۲۰۳
جمع
جدول شماره (۸۳-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig بیشتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۸۴-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۱۱/۸۵۸
۰/۰۱۴
-۰/۱۷۱
(Constant)
۰/۴۸۸
-۰/۶۹۴
۰/۰۴۱-
۰/۰۵۱
-۰/۰۳۶
تغییرات سود هرسهم
۰/۶۶۶
۰/۴۳۲
۰/۰۲۵
۰/۰۴۴
۰/۰۱۹
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (۸۴-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/171 – 0/036X1 + 0/019 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۸۴-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت مربوط به تغییرات سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی
جدول شماره (۸۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی به طور کلی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۶۶۳
۰/۰۱۹۴۵۵
۰/۲۳۶
۰/۲۴۰
۰/۴۹۰
۱
با توجه به جدول (۸۶-۴) بدلیل این که r مدل بالا است و سطح معنی داری کوچکتر از پنج صدم می باشد، رابطه معنی داری بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود دارد.
جدول شماره (۸۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۶۲/۷۵۰
۲/۳۷۵
۳
۷/۱۲۵
رگرسیون
۰/۰۳۸
۵۹۶
۲۲/۵۵۹
Residual
۵۹۹
۲۹/۶۸۴
جمع
جدول ۸۸-۴. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی) به روش Enter
Y = -0/146 + 0/084DPS+ 0/226EPS – 0/093EPS + ei
خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه(متغیرهای اصلی) به روش Enter
در مورد متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد. هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک مدل بالا باشد بدین معنی است که بین متغیر های مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالابودن r2 مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. شاخصهای وضعیت با مقدار بیشتر از ۱۵ نشان دهنده آن است که احتمال هم خطی بین متغیر های مستقل می باشد و مقدار بیشتر از ۳۰ بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون می باشد و با توجه به اینکه مقدار شاخص وضعیت مربوط به متغیر های مدل، کمتر از ۱۵ است و نشانگر این است که :احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و نباید از مدل کلی حذف شوند؛ هر چقدر تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر ها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود ؛اما همانطوریکه مشاهده می شود ، مقدار تلورانس متغیر های مدل در حد قابل قبول می باشد. در نتیجه مشکلی در استفاده از رگرسیون چند گانه پدید نمی آید.
-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی
جدول شماره (۸۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغییرات سود تقسیمی ،سودهر سهم،تغییرات سود هر سهم و سه متغیر مجازی قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به دفتری ، بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات سود آتی به طور کلی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۷۴۳
۰/۰۱۷۵۴۵
۰/۳۷۹
۰/۳۸۵
۰/۶۲۱
۱
با توجه به جدول (۸۹-۴) بدلیل این که r مدل بالا است و سطح معنی داری کوچکتر از پنج صدم می باشد، رابطه معنی داری بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود دارد.
جدول شماره (۹۰-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۶۱/۸۸۶
۱/۹۰۵
۶
۱۱/۴۳۰
رگرسیون
۰/۰۳۱
۵۹۳
۱۸/۲۵۴
Residual
۵۹۹
۲۹/۶۸۴
جمع

دیدگاهتان را بنویسید