No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، صاحبان سهام، ضریب همبستگی، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

:
جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی برای شرکت iدر سال t
تغییر در حسابهای دریافتنی سال tنسبت به سال t-1
تغییر در حساب موجودی کالای سال tنسبت به سال t-1
تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه های پرداختنی سال tنسبت به سال t-1
هزینه استهلاک دارایی مشهود شرکت iدر سال t
هزینه استهلاک دارایی نامشهود شرکت iدر سال t
سایر اقلامی (به غیر از اقلام فوق)که در صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ارائه شده است.
محدوده خطا که میانگین آن صفر و واریانس آن ثابت فرض می شود.
بعد از تعیین قابلیت پیش بینی جریان های نقدی شرکت های عضو نمونه را به دو گروه ،شرکت های با قابلیت پیش بینی بالا و با قابلیت پیش بینی پایین تفکیک و رابطه مابین متغیرهای مستقل و متغییر وابسته در هریک از گروه ها را با استفاده از معادله زیر آزمون می کنیم:
که در این مدل :
برابر است با سود سال t
برابر است با میانگین سود در سالهای t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال t
برابر است با تغییرات سود تقسیمی سال t نسبت به سال t-1
= DΔDIVitیک متغیر ساختگی برای تفکیک مدل رگرسیون برای حالتهای تغییر و عدم تغییر سود تقسیمی می باشد.که ارزش یک را زمانی که سود تقسیمی تغییر می کند و ارزش صفر را زمانی که سود تقسیمی تغییر نمی کند می گیرد.
ضمنا هدف از وارد کردن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ابتدای سال به منظور همگن کردن متغیرها می باشد.
فرضیه های فرعی اول پیش بینی می کند که درشرکت های با قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالا و پایین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته باهم متفاوت می باشند .
۲.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
ارزش بازار که همان ارزش جاری سهام در آخر سال در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.و ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام عادی بدست می آید و با تقسیم متغیر اول بر دومی نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری هر سهم بدست می آید.
فرضیه های فرعی دوم پیش بینی می کند که در شرکت های دارای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالا و پایین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته ،متفاوت می باشند.
۳. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
این نسبت از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
فرضیه های فرعی سوم پیش بینی می کند که درشرکت های با با زده حقوق صاحبان سهام بالا و پایین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته باهم متفاوت می باشند .
۱۰-۳ نرم افزار تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها ،ابتدا داده های گردآوری شده را به صفحه گسترده اکسل منتقل و پس از انجام محاسبات لازم ،اطلاعات مزبور جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار SPSS منتقل شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴-‏ مقدمه‏:
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،۱۳۸۷،ص ۳۰۵-۳۰۳)۱.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،۱۳۸۱،ص۲۵۴)۲.
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (۱-۴) مورد بررسی قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.
جدول ۱-۴: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)
متغیر ها
شاخص ها
تغییر سود آتی
تغییر سود تقسیمی
سود هر سهم
تغییر سود هرسهم
تعداد
۶۰۰
۶۰۰
۶۰۰
۶۰۰
میانگین
-۰/۰۳۳۴
-۰/۰۲۵۹
۰/۵۰۳۳
-۰/۰۱۵۹
خطای معیار میانگین
۰/۰۰۹۰۹
۰/۰۱۱۳۰
۰/۰۱۹۹۸
۰/۰۱۴۲۹
انحراف معیار
۰/۲۲۲۶۱
۰/۲۷۶۷۳
۰/۴۸۹۵۱
/۰۳۵۰۰۷
واریانس
۰/۰۵۰
۰/۰۷۷
۰/۲۴۰
۰/۱۲۳
چولگی
۰/۱۳۷
۰/۰۲۷
۱/۷۶۸
۱/۹۰۴
خطای استاندارد ضریب چولگی
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
کشیدگی
۰/۳۶۰
۱/۶۷۹
۸/۸۰۴
۱۴/۰۰۴
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
۰/۱۹۹
۰/۱۹۹
۰/۱۹۹
۰/۱۹۹
دامنه تغییرات
۱/۱۶
۱/۸۶
۵/۳۹
۴/۰۸
بالاترین
۰/۵۸
۰/۹۲
۴/۴۲
۳/۰۹
پایین ترین
-۰/۵۸
-۰/۹۴
۰-/۹۷
-۰/۹۹
متغیر ها
شاخص ها
ارزش بازاربه دفتری
بازده حقوق صاحبان
نسبت پیش بینی جریان های نقدی
تعداد
۶۰۰
۶۰۰
۶۰۰
میانگین
۳/۹۹۲۶
۰/۵۶۰۸
۰/۰۵۷۷
خطای معیار میانگین
۰/۲۱۷۶۴
۰/۰۴۰۳۶
۰/۰۰۹۴۲
انحراف معیار
۵/۳۳
۰/۹۸۸۶
۰/۲۳۰۶۴
واریانس
۲۸/۴۲۰
۰/۹۷۷
۰/۰۵۳
چولگی
۳/۰۵۳
۱۲/۸۹۷
۰/۰۱۴
خطای استاندارد ضریب چولگی
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
کشیدگی
۱۹/۹۴۹
۲۲۶/۱۰۴
۱/۱۱۴
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
۰/۱۹۹
۰/۱۹۹
۰/۱۹۹
دامنه تغییرات
۷۲/۷۴
۲۱/۶۰
۱/۸۰
بالاترین
۴۲/۰۵
۱۹/۲۵
۰/۹۹
پایین ترین
-۳۰/۹۶
-۲/۳۵
-۰/۸۲
جدول(۱-۴) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر ۶۰۰ عدد – سال می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد و سطردهم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند.
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق، گامهای زیر برداشته شده است:
١ – انتخاب شرکتهای نمونه ازبین جامعه آماری به صورت حذف سیستماتیک منظم.
٢- اخذ صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکت های نمونه.
٣ – محاسبه نسبتهای مورد نیاز شرکتهای انتخابی با استفاده از نرم افزاراکسل .
۴ – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوین و Excel ، جهت محاسبه متغیر ها و نرم افزار SPSSبرای آزمون فرض ها وانجام سایر تجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آمارهمچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)؛ آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز همبستگی و آزمون ضرائب آن وآزمون برابری معناداری چند ضریب همبستگی .همانگونه که در تحقیق مطرح شد ،برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیر سون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیر های تحقیق نسبت به یکدیگراستفاده می گردد و به منظور بررسی میزان قابلیت توضیح دهندگی متغیر ها ،برای کل مدل رگرسیون ارائه می شود ،برای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون و نیزامکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه؛ باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون T استفاده می گردد.
اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمینان ۹۵تا۹۹ درصد بیشتر باشد به این معنی است که ضریب همبستگی بدست آمده آنقدر قابل توجه است که احتمال ناشی شدن آن ،از تغییرات تصادفی اندک است و می توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد. آماره این آزمون به شرح زیر می باشد:
t = r
که در آن:
t :آماره آزمون
r :ضریب همبستگی
: nتعداد نمونه
: r2 ضریب تعیین
ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵%
۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحلیل و تفسیرکلی از آنها استفاده نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعیین و محاسبه متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده شده است. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .
در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال۷۵را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته ها ی هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:
۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های

دیدگاهتان را بنویسید