No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، سود آتی، ارزش بازار، معنی داری

دانلود پایان نامه

تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۷۲-۴) : ضرایب معادله رگرسیون۷۸
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
۴/۹۱۰
۰/۰۱۲
۰/۰۵۹
(Constant)
۰/۰۰۰
۷/۷۱۷
۰/۴۱۶
۰/۰۰۱
۰/۰۱۰
تغییرات سود هرسهم
۰/۶۴۱
-۰/۴۶۷
۰/۰۲۵-
۰/۰۲۱
-۰/۰۱۰
ارزش بازار به دفتری
در خروجی جدول شماره (۷۲-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/059 + 0/010X1 – 0/010 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۷۲-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغییرات سود هر سهم برابربا صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد . اما سطح معنی داری مربوط به ارزش بازار به دفتری از ۰/۰۵ بیشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.
۶۵ فرضیه فرعی ۲ -۲ – ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایینی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۲-۲-۳را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۷۴-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰۰
۰/۰۱۴۹۶۱
۰/۰۱۰
۰/۰۱۶
۰/۱۲۷
۱
طبق جدول شماره (۷۴-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ۱۲۷/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۱۰/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد و برازشی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۷۴-۴) ۵۰۰/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۷۵-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۸۹
۲/۴۳۵
۰/۰۵۵
۲
۰/۱۰۹
رگرسیون
۰/۰۲۲
۲۹۷
۶/۶۴۸
Residual
۲۹۹
۶/۷۵۷
جمع
جدول شماره (۷۵-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۷۶-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۱۷/۷۳۱
۰/۰۱۰
-۰/۱۸۴
(Constant)
۰/۰۵۷
-۱/۹۰۹
-۰/۱۱۲
۰/۰۰۴
-۰/۰۰۸
تغییرات سود هر سهم
۰/۱۴۶
۱/۴۵۶
۰/۰۸۵
۰/۰۲۹
۰/۰۴۲
ارزش بازاربه دفتری
در خروجی جدول شماره (۷۶-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/184 – 0/008X1 + 0/042 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۷۶-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت مربوط به تغییرات سود هر سهم و ارزش بازار به دفتری بیشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی۳ – ۳: رابطه بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی۱ – ۳ – ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالایی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۳ – ۳را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۷۸-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۷۳۹
۰/۰۱۸۲۲۶
۰/۰۱۹
۰/۰۲۵
۰/۱۵۹
۱
طبق جدول شماره (۷۸-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت حقوق صاحبان بالاتری دارند ۱۵۹/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۱۹/ ۰ را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و برازش پایینی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۷۸-۴) ۷۳۹/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۷۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۲۲
۳/۸۷۱
۰/۱۲۹
۲
۰/۲۵۷
رگرسیون
۰/۰۳۳
۲۹۷
۹/۸۶۶
Residual
۲۹۹
۱۰/۱۲۳
جمع
جدول شماره (۷۹-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۸۰-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
۵/۸۹۲
۰/۰۱۳
۰/۰۷۷
(Constant)
۰/۰۰۶
۲/۷۷۶
۰/۱۵۹
۰/۰۰۸
۰/۰۲۳
تغییرات سود هرسهم
۰/۸۴۸
۰/۱۹۲
۰/۰۱۱
۰/۰۲۴
۰/۰۰۵
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (۸۰-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/077 + 0/023X1 + 0/005 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۸۰-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از

دیدگاهتان را بنویسید