No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، سود آتی، سود تقسیمی، جریان های نقدی

دانلود پایان نامه

هر سهم، در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
اگر فرضیه اصلی ۳ را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی وتغییرات سود هر سهم، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی وتغییرات سود هر سهم ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۱۱-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۲۴
۰/۰۲۲۱۶۹
۰/۰۰۸
۰/۰۱۰
۰/۱۰۰
۱
طبق جدول شماره (۱۱-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم ۱۰۰/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیرتغییرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۰۸/ ۰ را نشان می دهد که عددبسیار پایینی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات سود آتی توسط تغییرات سود هرسهم ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۱-۴) ۵۲۴/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۱۲-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۱۵
۵/۹۸۹
۰/۲۹۴
۱
۰/۲۹۴
رگرسیون
۰/۰۴۹
۵۹۸
۲۹/۳۹۰
Residual
۵۹۹
۲۹/۶۸۴
جمع
جدول شماره (۱۲-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییر سود آتی و تغییر سود هر سهم می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
جدول فوق نشان می دهد که sig کمتر از پنج درصد می باشد و فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. با توجه به این که وجود رابطه خطی بین دو متغیر تایید شد می خواهیم پارامترهای این مدل رگرسیونی ساده را برآورد کنیم:
جدول شماره (۱۳-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰۰۰/۰
-۳/۵۷۸
۰/۰۰۹
-۰/۰۳۲
(Constant)
۰۱۵/۰
۲/۴۴۷
۱۰۰/۰
۰/۰۲۶
۰/۰۶۳
تغییر سود هر سهم
در خروجی جدول شماره (۱۳-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/032+ 0/063X +e i
طبق خروجی جدول شماره (۱۳-۴)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
جدول شماره (۱۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
جدول شماره (۱۴-۴)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول فوق میانگین نزدیک صفرمی باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم استفاده کرد.
فرضیه فرعی ۱- ۱: رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی ۱-۱- ۱: رابطه معناداری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۱-۱ – ۱را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۱۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۸۳۹
۰/۰۲۳۳۸۴
۰/۰۲۴
۰/۰۳۰
۰/۱۷۴
۱
طبق جدول شماره (۱۵-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ۱۷۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۲۴/ ۰ را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و برازش پایینی از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۱۵-۴) ۸۳۹/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۱۶-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۱۰
۴/۶۵۵
۰/۲۵۵
۲
۵۰۹/۰
رگرسیون
۰/۰۵۵
۲۹۷
۱۶/۲۴۱
Residual
۲۹۹
۱۶/۷۵۰
جمع
جدول شماره (۱۶-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۱۷-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۱۵۰
-۱/۴۴۳
۰/۰۲۴
-۰/۰۳۵
(Constant)
۰/۰۰۵
۲/۸۱۷
۰/۱۶۱
۰/۰۴۷
۰/۱۳۱
تغییرات سود تقسیمی
۰/۲۳۱
۱/۱۹۹
۰/۰۶۹
۰/۰۸۸
۰/۱۰۶
قابلیت پیش بینی جریان های نقدی
در خروجی جدول شماره (۱۷-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/035+ 0/131X1 + 0/106 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۱۷-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط تغییرات سود تقسیمی کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به قابلیت پیش بینی جریان های نقدی از ۰/۰۵ بیشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضیه فرعی ۲-۱ – ۱: رابطه معناداری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۱ – ۱ را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۱۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضری

دیدگاهتان را بنویسید