No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، جریان های نقدی، قابلیت پیش بینی، سود آتی

دانلود پایان نامه

آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig بیشتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۳۷-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۱۲/۴۴۳
۰/۰۱۴
-۰/۱۷۱
(Constant)
۰/۲۸۱
-۱/۰۷۹
-۰/۰۶۲
۰/۰۵۶
-۰/۰۶۱
تغییرات سود تقسیمی
۰/۷۵۹
۰/۳۰۷
۰/۰۱۸
۰/۰۴۴
۰/۰۱۳
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (۳۷-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/171 – 0/061X1 + 0/013 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۳۷-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به ارزش بازار به دفتری بزرگتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی ۱ – ۲: رابطه بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی ۱-۱ – ۲: رابطه معناداری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۱ – ۲را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۳۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۸۸۸
۰/۰۲۰۹۹۱
۰/۲۱۳
۰/۲۱۹
۰/۴۶۸
۱
طبق جدول شماره (۳۹-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ۴۶۸/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۲۱۳/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۳۹-۴) ۸۸۸/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۴۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۴۱/۵۶۷
۱/۸۳۲
۲
۳/۶۶۳
رگرسیون
۰/۰۴۴
۲۹۷
۱۳/۰۸۷
Residual
۲۹۹
۱۶/۷۵۰
جمع
جدول شماره (۴۰-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۴۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۵/۳۹۶
۰/۰۲۴
-۰/۱۳۱
(Constant)
۰/۹۴۷
-۰/۰۶۶
-۰/۰۰۳
۰/۰۸۰
-۰/۰۰۵
سود هر سهم
۰/۰۰۰
۹/۰۲۴
۰/۴۶۸
۰/۰۲۴
۰/۲۱۶
قابلیت پیش بینی جریان نقدی
در خروجی جدول شماره (۴۱-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/131 – 0/005X1 + 0/216 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۴۱-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم بزرگتراز پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به قابلیت پیش بینی جریان وجوه نقد از ۰/۰۵ کمتر می باشد بنابراین نباید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضیه فرعی۲- ۱ – ۲: رابطه معناداری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۱ – ۲را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۴۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۹۷۷
۰/۰۱۸۲۳۷
۰/۲۱۶
۰/۲۲۱
۰/۴۷۰
۱
طبق جدول شماره (۴۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ۴۷۰/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۲۱۶/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۴۳-۴) ۹۷۷/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۴۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۴۲/۱۷۷
۱/۴۰۳
۲
۲/۸۰۶
رگرسیون
۰/۰۳۳
۲۹۷
۹/۸۷۸
Residual
۲۹۹
۱۲/۶۸۴
جمع
جدول شماره (۴۴-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۴۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون۷۶ ()
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۸/۸۴۴
۰/۰۱۷
-۰/۱۴۹
(Constant)
۰/۹۳۹
۰/۰۷۶
۰/۰۰۴
۰/۰۷۰
۰/۰۰۵
سود هر سهم
۰/۰۰۰
۹/۱۸۴
۰/۴۷۰
۰/۰۲۳
۰/۲۱۱
قابلیت پیش بینی جریان نقدی
در خروجی جدول شماره (۴۵-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/149 + 0/005X1 + 0/211 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۴۵-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :

دیدگاهتان را بنویسید