پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله قانون مدنی، عام و خاص، مطلق و مقید

به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام این‌گونه بندها ساقط می‌شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و قرارداد برای تقدم یک‌بند ظهور عرفی ندارد. فقهاي شيعه، در کتب اصولی و فقهيه موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص «،» مطلق و مقید «،» […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله قانون مدنی، ضمن عقد، قواعد تفسیر

مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشترکی دارند. عرف می‌تواند به عرف عام […]

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله تفسیر قرارداد، اصول حقوقی، قانون مدنی

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه 17بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق 28بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29گفتار […]

پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، قواعد تفسیر

طرفین قرارداد که حاکمیت آن را در روابط خویش به طور ضمنی پذیرفته‌اند. مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته […]

پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد، مقررات قانونی، قانون مدنی

برجسته نیز نمی‌توانند همة اختلاف‌های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و با اندیشیدن و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقوع آنها جلوگیری نمایند. چنانچه قانون‌گذار نیز با همه درایت و تدبیر و تخصص نمی‌تواند آن‌چنان قانونی وضع نماید که نیاز به تفسیر نداشته باشد (قاسم‌زاده،1387،354). به‌عبارت‌دیگر قرارداد در رابطه بین طرفین در حکم قانون است […]

پایان نامه ها

قانون مدنی، عام و خاص، مطلق و مقید

به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام این‌گونه بندها ساقط می‌شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و قرارداد برای تقدم یک‌بند ظهور عرفی ندارد. فقهاي شيعه، در کتب اصولی و فقهيه موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص «،» مطلق و مقید «،» […]

پایان نامه ها

قانون مدنی، ضمن عقد، قواعد تفسیر

مگر صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند. بنابراین موضوع عرف قراردادی را باید در اصل مفاد ضمن عقد معرفی کرد. ظرف تحقق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حیث کمیت نفرات انسانی که ذهن ایشان نسبت به امری خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشترکی دارند. عرف می‌تواند به عرف عام […]

پایان نامه ها

تفسیر قرارداد، اصول حقوقی، قانون مدنی

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه 17بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق 28بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29گفتار […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره معنادار بودن

محاسبه شده، براي اين آمار ها برابر با (000/0)بوده که کمتر از 05/0 مي باشد که نشان دهنده رابطه بين متغير مستقل (تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت) و متغير وابسته (رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي) است، بنابراين و مجموعه متغيرهاي تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، معنادار بودن

داري069/0 تعداد250 4-4-2-4) فرضيه پنجم شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و اجراي E-CRM برنامه و موفقيت بانک در رشد و سود آوري مديريت ارتباط با مشتري و تجارت الکترونيکي در بانکهاي خصوصي و دولتي رابطه مثبت و معناداري دارد.براي تحليل فرضيه مذکور، ضريب همبستگي اسپيرمن ميان شايستگي هاي مديريتي در برنامه ريزي و اجراي […]