پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع مواد مخدر، مصرف مواد، علل اجتماعی

. ترياک : ترياک که در فارسي به صورت ترياق آمده است ماده اي است به رنگ قهوه اي شيره ، که از شيره گياهي به نام کوکنار که در عربي به آن خشخاش مي گويند به دست مي آيد. ترياک از قديمي ترين داروهايي است که بشر شناخته است و داراي اثر تخديري است […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع مواد مخدر، مصرف مواد، فرزندپروری

ند . این فرآیند موجب چرخش اقتصادی بیش از 1500 میلیارد دلار در سال شده است از سوی دیگر عوامل این پدیده شوم سیستمی و گسترده عمل می کند یعنی هم تولید کننده و هم توزیع کننده و تبدیل کننده این مواد است و به خاطر تداوم سیستم اصلی ترین مخاطبان مواد مخدر جوانان است.از […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع مواد مخدر، فرزندپروری، مصرف مواد

……………………………………………………………………..724-4- یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………73فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..785-2- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….785-3- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………855-4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….865-5- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..87منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………88پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..93چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..96 1چکیده:این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوههای فرزند پروری با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس انجام گردید. […]