پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تبديل، منجي،، شادي

است؛ و مسيري که خدا در کسوت پسري که برگ بو با خود دارد آن را به هنگام ظهور و تجلي دنبال مي کند، “راه مقدس” کساني است که از شمال مهاجرت مي کنند. اما در عين حال، کشوري که او از آنجا مي آيد، قلمروي اسطوره اي مردگان است و ورود بي نظير او، […]

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی دوران باستان

نيز هست؛ نيروي خانواده و قبيله را پسر حفظ مي کند. وقتي ما براي حفظ نسل، آرزوي پسر مي کنيم، خواهان نجات و رستگاري نيز هستيم: ما حيات را که برتر از خود ما و عصرمان است، بعد از ما باقي مي ماند و از ما، نيرومندتر است طلب مي کنيم. حيات، نه تنها در […]