پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد سند رسمی، مقررات قانونی، قواعد عمومی

تهران متوفیات اتباع ایران را ثبت کند، والا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده است و رسمی محسوب نمی‌گردد.29 سمتی که مأمور رسمی نسبت به تنظیم اسناد دارد ناشی از شخصیت او نیست؛ از مأموریتی است که قانون به طور مستقیم یا بوسیله‌ی مقام صالح دیگر به آنان داده است. پس، اگر […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد اثبات دعوی، قانون مدنی، نظام حقوقی ایران

تحقیق الف- بیان مسأله سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. از آنجا که امروزه سند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در این تحقیق سعی بر این است که به شناسایی اعتبار اسناد و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی بپردازیم؛ و […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد سند رسمی، اثبات دعوی، قانون مدنی

دانشگاه یزمقدمه 2طرح تحقیق 3الف- بیان مسئله 4ب- فرضیه‌ها 4ج- هدف‌ها 4د- سابقه تحقیق، ضرورت و جنبه جدید بودن طرح 5ه- روش تحقیق 5فصل اول: کلیات 6بخش اول- سند 7مبحث اول- معنای لغوی 7مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق 7مبحث سوم- ارکان سند 8گفتار اول- رکن شکلی 8شهادت‌نامه 9گفتار دوم- رکن ماهوی 10گفتار سوم- […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خوبي، مديريت، مديران

برايشان مطلوب است قدرت خوبي دارند جهت سازماندهي يك شغل، به تنهايي يا به كمك ديگران مي‌توانند آن را انجام دهند، شكاك، انتقاد گر، مستقل، مصمم و گاهي اوقات سر سخت INFP: آكنده از اشتياق، صميمت و فداكاري هستند اما تا زماني كه افراد را به خوبي نشناخته اند به ندرت از اين حالات حرف […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اثربخشي، سازماني، سيستم

برون‌گري پيشنهاد كرد و انعكاس وسيعي داشته است و به نظر مي‌رسد كه با تجربه‌ي روزمره‌ي بسياري از اشخاص وفق مي‌دهد اشاره كرد. يونگ خود شخصاً هرگز به اثبات تجربي آن نپرداخته است. جاذبه‌ي اخير اين نوع شناسايي‌ها اين است كه بازخورد اساسي فرد را در برابر موضوع بيان مي‌كنند. آزمودني ممكن است در برابر […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، جهان خارج

شامل مي‌شود. شكل 2-5 (مايكل دانيز،(1372)، خود شناسي با روش يونگ، ت اسماعيل فصيح) يونگ معتقد بود كه طرز برخوردهاي ما ذاتاً و به طور مادرزاد تعيين شده است. بر طبق نظريه‌ او افراد درون‌گرا اغلب از محيط خارجي كناره مي‌گيرند اين افراد به منظور حفظ انرژي‌شان در درون‌ خود از وابسته شدن و علاقه […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نفس اماره، آیات و روایات، نهج البلاغه

متصرد واكنش مثبت از سوي ديگران هستند. در نتيجه آنان بيشتر در پي تاييد ديگران و آماده پذيرش باورها و رفتار افراد مورد احترامشان مي‌باشند. كساني كه اين ويژگي را دارند (ولي نه در حالت بسيار شديد) هنگامي‌كه در پست مدیریت سازمان قرار گيرند همواره درصدد خشنود ساختن ديگران هستند، از اين رو احتمال كمتري […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عزت نفس، سلسله مراتب، احساس حقارت

بيماري‌هايي رواني است مشخص مي‌شوند. درمورد زنان او متعتقد است كه از نظر زيستي زن مستعد گرايش‌هاي آزاد داوطلبانه، ضعف، وابستگي، سلطه پذيري و قرباني كردن خود نيست بلكه اين گرايش‌ها نشانگر تاثير قدرتمند عوامل اجتماعي است. 2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی هري استاك ساليوان (1892-1949)2-9-1 زندگینامه از ميان تمام نظريه پردازان بررسي شده […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گروه همسالان، رفتار انسان

مي‌شود مي‌پردازد، نظريه پردازان شخصيت به كليت انسان مي‌پردازند و تلاش مي‌كنند تا روابط پيچيده ميان جنبه‌هاي مختلف كنش انسان و روابط پيچيده ي بين انسانها را بررسي ‌كنند آنان معتقدند که شخصیت انسان به صورت يك كل سازمان يافته عمل مي‌كند و در پرتو چنين كليت و سازماني نيز بايد شناخته شود. در لغت […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع گیاه و درخت، معانی و بیان، امام حسین

هزار صدف دُرّ شکفته شد(دیروز می‌شوم که بیایی، ص295) 2-1-2-4. تشبیه عقلی به عقلی این نوع تشبیه که باز هم به نظر سیروس شمیسا «قاعدتاً نباید وجود داشته باشد، زیرا از مشبه‌به عقلی، وجه‌شبه روشن و صریحی اخذ نمی‌شود تا حال مشبه را به کمک آن دریابیم» (بیان و معانی، ص38) تشبیهی است که هر […]