پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای عین تعهد در حقوق ایران

پیشینه تحقیق با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران

 مفهوم شناسی داوری برای درک صحیح از داوری ضروری است ابتدا مفهوم داوری و ویژگی‌های آن بررسی شود. هر چند ارائه یک تعریف جامع و مانع از داوری به سختی امکان پذیر است، ارائه تعریفی بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد :- بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) یکی از تقسیم بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک

داوری موردی و سازمانی داوری با توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات و امکانات یک سازمان و موسسه داوری، به «داوری موردی» و «داوری سازمانی» تقسیم می‌شود. بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن

از آنجا که داوری دارای امتیازات زیادی است، قانون گذار ممکن است مقرر نماید که اختلافات خاصی تنها از طریق داوری حل و فصل شود. مسلماً نمی‌توان بدون مجوز قانونی داوری اجباری مقرر نمود و بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

بند اول: ورود ارادي ورود ثالث در اجراي احكام و یا اسناد هنگامي ارادي است كه تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و اين اراده سالم و خالي از هر گونه عيبي بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث

اما همان گونه كه عده اي ديگر از حقوقدانان فرموده اند تا زماني كه به حكم قانون يا طبيعت عمل حقوقي، اكراه در ايقاع سبب بطلان عمل حقوقي نشده است، بايد حكم عدم نفوذ معامله بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : ایجاد و تبیین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده 267 ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد

مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل