پایان نامه ها و مقالات

تحقیقات و فناوری

دانلود پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

۱-۳-۴-۱ سیستماتیک کلپوره……………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۳-۴-۲ پراکندگی جغرافیایی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳-۴-۳ خواص ضد میکروبی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳-۴-۴ خواص درمانی کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳-۵ گیاه مریم گلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۳-۵-۱ سیستماتیک مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۳-۵-۲ پراکنش جغرافیایی مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۳-۵-۳ خواص ضد میکروبی مریم گلی………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۳-۵-۴ خواص درمانی مریم گلی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۴- عصارهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۴-۱ عصاره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۴-۲- انتخاب ماده گیاهی و نوع حلال…………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۴-۳ روشهای مختلف عصارهگیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۴-۳-۱ روش ماسراسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۴-۳-۲روش پرکولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۴-۳-۳ روش سوکسله…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۴-۳-۴ امواج فراصوت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۵ روشهای اندازهگیری و بررسی اثرات ضد میکروبی…………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۵-۱ روشهای نفوذی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۵-۱-۱ روش چاهک……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۵-۱-۲ سیلندر پلیت………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۵-۱-۳ دیسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۵-۲ روشهای رقیقسازی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۵-۲-۱ روش رقت آگار…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۵-۲-۲ روش لوله یا رقت مایع……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۶ بررسی میکروارگانیسمهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۶-۱ تاریخچه میکروبشناسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۶-۲ مورفولوژی باکتریها………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۶-۳ استافیلوککها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۶-۳-۱ استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۶-۴ باسیلوسها………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۶-۴-۱ باسیلوس سرئوس……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۶-۵ سالمونلاها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۶-۵-۱ سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

۱-۶-۶ اشرشیا کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۱-۷ بررسی آنتیبیوتیکهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….۲۱
۱-۷-۱ تاریخچه آنتیبیوتیک……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۷-۲ پنیسیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۱-۷-۳ جنتامایسین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۷-۴ تتراسایکلین…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………۲۲
۱-۷-۵ اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۱-۷-۶ تری متوپریم و سولفامتاکسازول…………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۱-۷-۷ استرپتومایسین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۱-۸ بررسی فیتوشیمیایی گیاهان مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………۲۴
۱-۸-۱ آلکالوئیدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۱-۸-۲ آنتوسیانینها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۸-۳ تاننها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۱-۸-۴ ساپونینها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۱-۸-۵ فنلها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۱-۸-۶ فعالیت آنتیاکسیدانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۱-۹ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
فصل دوم : مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱ مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۲ تهیه گیاهان مورد بررسی و تعیین نام علمی آنها…………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۳ استخراج عصاره متانولی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۴ روش تهیه محیطهای کشت………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۵ استریلیزاسیون محیطهای کشت میکروبی، ظروف و مواد مصرفی……………………………………………………………۳۲
۲-۶ احیاء باکتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۷ تهیه کشت تازه (در فاز لگاریتمی) از میکروارگانیسمها…………………………………………………………………………….۳۳
۲-۸ تهیه استاندارد نیم مکفارلند……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۹ تهیه سوسپانسیون میکروبی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰ آزمونهای میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰-۱ تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰-۲ تست آنتیبیوگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۳ تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و تعیین حداقل غلظت

92

دیدگاهتان را بنویسید