پایان نامه ها و مقالات

صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………۲۵
۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………۲۷
۲-۱-۲-۵ رای دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ……………………………………………..۲۹
۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت …………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱-۱ دعوای حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت…………………………………………..۳۳
۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک…………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ……………………………………………۳۶
۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق…………………………………………………۳۷
۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ……………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………………………………………۳۹
۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری…………….۴۱
۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….۴۲
۲-۳-۱-۱ زمین های موات…………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۱-۲ اراضی بایر…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون……………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص……………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه……………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون …………………………………………………………………………………………………….۴۵
بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها…………………………………………………………………………………۴۸
۳-۱-۱ تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۱-۱-۳ مرتع………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱-۲ نظام رسیدگی …..
……………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن…………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار…………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………………………………………۵۴
۳-۲-۱ تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۲-۲ نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض……………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات………………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۳-۱ تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی…………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳-۱-۲ مالکین ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۳-۲ نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت……………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی…………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………………………………..۶۱
۳-۴-۱ نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۴-۲ مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۴-۳ اثر اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد

92

پاسخی بگذارید