پایان نامه ها و مقالات

گیت، شمارنده

دانلود پایان نامه

مییابد و گیت »دیر « از وسط گیت اصلی شروع شده و در پایان آن به اتمام میرسد. گیتهای »زود«و »دیر« باعث میشوند تا سیگنال ویدئو دو خازن را در طول آنها شارژ کند. اگر گیت اصلی و سیگنال ویدئو (بازگشتی هدف )کاملاً همزمان باشند، شارژ دو خازن کاملاً باهم مساوی خواهد بود. اما اگر گیت اصلی و ویدئو همزمان نباشند، شارژ خازنها متفاوت خواهد بود. اختلاف شارژ خازنها میزان انحراف و عدم همزمانی را نشان میدهد و علامت آن جهت انحراف را.

شکل ۳) ـ (۱۹ این روش ردگیری را نشان دادن سیگنال ویدئو و گیتهای اصلی و زود و شارژ خازنها توضیح میدهد.

۱ – early 2 – late

۳ – main gate
۳۸

شکل :۱۹-۳ آشکارسازی خطای ردگیری برد و گیت های زود و دیر

این روش بیشتر در گیرنده هایی که پردازش خود را به صورت آنالوگ انجام میدهند، مورد استفاده قرار میگیرد. اما گاهی از سیگنال ویدئو نمونهبرداری کرده و سپس از روی نمونه ها سیگنال خطا را تعیین میکنند. مثلاً سه تا پنج نمونه در همسایگی ویدئو برمیدارند و با مقایسهی این نمونه ها در نیمهی ابتدایی و انتهایی پالس، سیگنال خطا را تولید میکنند.
در یک روش دیگر یک شمارندهی دیجیتال۱ سریع و یک نوسانساز۲ مورد استفاده قرار میگیرد.
برد اولیهی هدف در این روش به صورت یک عدد دیجیتال در یک ثبات به نام »ثبات برد«۳ نگهداری میشود. وقتی پالسی به سمت هدف فرستاده میشود، این شمارنده شروع به شمارش می کند. وقتی عدد شمارنده به عدد ذخیره شده در ثبات برد رسید، یک سیگنال تریگر برای تولید گیت های اصلی و »زود« و »دیر« تولید میشود. اگر گیت اصلی تولید شده و اکوی هدف تطابق نداشته باشند، سیگنال خطا تولید خواهد شد. این سیگنال خطا، نوسانساز کنترل شده با ولتاژ را راه میاندازد. نوسانساز، عدد داخل ثبات برد را با توجه به علامت سیگنال خطا کم یا زیاد میکند. در صورتی که گیت اصلی و سیگنال ویدئو

۱ – digital counter 2 – oscillator 3 – range register
۳۹

همزمان باشند، سیگنال خطا صفر شده و بنابراین عدد داخل ثبات برد نشان دهندهی فاصلهی هدف خواهد بود. شکل ۳) ـ (۲۰ نمودار عملکرد این مدار را نشان میدهد.

شکل :۲۰-۳ ردگیری برد با استفاده از شمارنده

۴۰

فصل چهارم

طراحی گیرندهی دیجیتال

92

دیدگاهتان را بنویسید