دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تقسیم فقهی- حقوقی  ازدواج

در حقوق ایران نکاح بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می‌گویند، قانون مدنی در این باب از فقه امامیه پیروی کرده است. نکاح منقطع از ویژگی‌های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی‌شناسند. فقهای امامیه برای صحت این نکاح به آیات قرآن به ویژه آیه ۲۴ از سوره نساء و نیز به روایت و اخبار و اجماع علمای مذهب استناد می‌کنند.            (محقق داماد،89:1365)

تفاوت بین ازدواج دائم و موقت

نکاح منقطع از بسیاری از جهات مانند نکاح دائم است. شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده است به استثنای آنچه که ذیلا گفته خواهد شد. آثار آن هم اصولا، جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است؛ به ویژه از لحاظ اولاد تفاوتی بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از این نکاح از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است. تفاوت عمده نکاح منقطع‌ و دائم ‌در امور زیر است:

1-تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است                                                                    

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در این باره می‌گوید: « نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ». پس اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، بی شک نکاح منقطع واقع نخواهد شد. اما آیا نکاح اساسا باطل است یا نه؟ مساله اختلافی است. بنابر قول گروهی از فقهای امامیه، نکاح به صورت دائم واقع خواهد شد؛ زیرا  لفظ ایجاب می‌تواند مفید نکاح دائم یا منقطع باشد و فقط ذکر مدت است که آن را به متعه اختصاص می‌دهد و اگر مدت ذکر نشده باشد، برای عقد دائم خواهد بود. پس اگر اولی منتفی باشد دومی تحقق خواهد یافت. به علاوه، اصل در عقد صحت است و فساد بر خلاف اصل  می‌باشد. در تایید این نظر به بعضی از روایات و اخبار نیز استناد شده است.

بعضی از فقها از جمله شهید ثانی در مسالک گفته‌اند: « اگر مدت ذکر نشود عقد باطل است، زیرا هرگاه با قصد نکاح منقطع مدت را  در عقد ذکر نکنند، چون قصد به نکاح دائم تعلق نگرفته است، نکاح نمی‌تواند به صورت دائم واقع شود؛ به تعبیر دیگر عقد تابع قصد است و در فرض ما قصد نکاح دائم  منتفی‌است» (عاملی،1370 :132)

    نظر دوم در حقوق جدید اقوی و بیشتر قابل قبول است، زیرا در حقوق امروز نیز عقد تابع قصد است و هر گاه قصد نکاح منقطع شده باشد و عقد دائم مقصود نباشد، نمی توان قائل به وقوع نکاح دائم شد. ممکن است در نکاح موقت، مسلم نباشد و زن و شوهر در دائم یا موقت بودن نکاح اختلاف داشته باشند. در این صورت می‌توان گفت، لفظ نکاح یا زواج که به کار رفته ظاهر در نکاح دائم است. پس عقد به ‌آن ‌حمل ‌می‌شود و باطل‌ نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال های تحقیق

1-4-1-سوال اصلی

مهم‌ترین عوامل طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

1-4-2-سوال های فرعی

1-عوامل اقتصادی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

2-عوامل اجتماعی طلاق در ازدواج های دانشجویی کدامند؟

3-عوامل فرهنگی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

4-عوامل زیستی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

5-پیامدهای منفی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

1-6- اهداف تحقیق

1-6-1-هدف اصلی

-شناخت و کشف  عوامل طلاق در ازدواج های دانشجویی.

1-6-2-اهداف فرعی

– شناخت و آگاهی نسبت به عوامل اقتصادی  طلاق در ازدواج‌های دانشجویی.

-شناخت عوامل اجتماعی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی.

– شناخت عوامل روانی-اخلاقی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی.

– شناخت عوامل زیستی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی.

– بررسی پیامدهای منفی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق