پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

گفتار دوم-فرهنگ به عنوان متغیر وابسته

بحث علمی پیرامون متغیر مستقل و متغیر وابسته به ظاهر به آزمایشگاه مربوط است اما به علوم انسانی نیز راه یافته است. در تعریف گفته شده است که متغیر وابسته[1] متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی‌تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند. به عبارت دیگر متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجه یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. در توضیح مفهوم فرهنگ نیز برخی بدان به عنوان متغیر وابسته نظر داشته اند که این نظر با واقعیت بیشتر منطبق می باشد. به نظر می رسد اصالت به نقش فرهنگ در هر جامعه به خصوص در مورد زنان نیز واجد اهمیت است اما همچنان گفته شده است بیش از حد اصالت دادن به نقش فرهنگ چندان صحیح و منطقی به نظر نمی رسد.

به نظر می رسد باید به فرهنگ در کنار سایر عوامل و علل نگریسته شود و از این رو از آن باید به عنوان متغیر وابسته نظر داشت. فرهنگ در یک جامعه نیروی سازنده رفتارهای انسان هاست اما نیروی سازنده را نمی توان در یک عامل دید و به یک مورد بدین طریق اصالت بخشید. برای مثال در موضوع مورد بحث یعنی خشونت علیه زنان و همسر آزاری که از آن بحث کردیم ریشه این امر را تنها به باورهای مردم یک جامعه از جمله ایران نمی توان مرتبط دانست. البته ربط وثیق موضوع به فرهنگ نیز نباید نادیده انگاشته شود. این موضوع را باید البته به فرهنگ و باورهای جمعی در ایران ربط داد. در نظام حقوقی و سیاسی ایران ساختار خانه و خانواده در این بین نقش مهمی ایفاء کرده است. ساختار خانواده در ایران به خصوص در دوره باستان به صورت پدر سالار بوده و سلسله مراتب در نظام خانواده به طرز بارزی با جنسیت گره خورده است. با توجه به آنکه مفهوم آزار و خشونت نیز در دوره مدرن با آنچه در گذشته وجود داشته بسیار در نوسان بوده و تغییر کرده است اما باید دانست که به هر حال گونه هایی بارز از همسر آزاری حتی اگر قائل به قبول اشکال مدرن آن نشویم در ایران وجود داشته و همچنان پابرجاست.

[1] Dependent Variable

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

Author: 92