پایان نامه حقوق

پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مصادیق و انواع خسارت معنوی

ضرر معنوی ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود. گاهی به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت؛ همچون ضرری که بر شرف، اعتبار و آبروی شخص وارد میآید؛ نظیر قذف، سب، تهمت و افترا. گاهی به صورت درد جسمی که زیاندیده از حادثهای دچار آن میشود و یا به صورت اختلال روانی حاصل از حادثه ای به علت اینکه چهره ی زیان دیده کریه گردیده، ظاهر میشود. یا بر اثر جریحه دار شدن احساسات و عواطف مثل غم و اندوه وارده به شخصی که نزدیکان خود را در نتیجه ی تصادف از دست داده است نمودار میشود.

بنابراین میتوان گفت: خسارت معنوی بر دو قسم است:

الف) زیان های وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.

ب)  لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود و ملاحظه ی درد و رنج آنان میبیند )کاتوزیان، همان(.

عاطف النقیب نیز ضمن بیان اینکه هنگام ورود ضرر بر موقعیت اجتماعی انسان که در اثر تجاوز به کرامت، شرف و حیثیت وی حاصل شده، خسارت معنوی تحقق می یابد، اظهار میدارد که موجبات خسارت مادی نیز فراهم شده است.

به عبارت دیگر هتک حیثیت و شرف زیاندیده موجب تضعیف و تقلیل اعتبار تجاری و کسبی وی شده و بدینوسیله موقعیت تجاری وی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (عاطف النقیب، 1412ق، ص268).

سنهوری نیز آسیب هایی که هزینه ی معالجه یا تقلیل توانایی کار را به همراه داشته باشد، از مصادیق خسارت مادی و معنوی؛ و اعمالی که بر احساسات و عواطف شخص تاثیر می گذارد؛ مانند گرفتن طفل از مادر، تعدی به اولاد، پدر، مادر، همسر و…… را از مصادیق خسارت معنوی میداند.  وی وجه دیگر ضرر معنوی را در جایی متصور میداند که به اعتقادات دینی، احساسات مذهبی و اخلاقی یا حق ثابت و مسلم شخص ضرر وارد شده باشد؛ مانند اینکه شخصی به منظور معارضه با مالک وارد ملک وی شود. در اینجا اگر خسارت مادی متوجه مالک نشده باشد، میتواند به صرف تجاوز به حق ثابت خود، یعنی دخول در ملکش، مطالبه ی ضرر و زیان معنوی نماید )سنهوری، همان(.

از دیرباز عرف وعادت در جوامع ابتدایی و در میان قبایل مختلف پایه و مایه ی همه ی پدیده های اجتماعی بود و خود به تنهایی مصدر و اساس دین، اخلاق، مبادلات و معاملات به شمار میرفت. تمام نظام های حقوقی جهان هم برای عرف کم و بیش اهمیت قائل بودهاند  (فیض، 1384ش، ص134)

در فقه نیز تعیین مصادیق ضرر و بهتبع آن ضرر معنوی، موکول به نظر عرف جامعه است )نراقی،1375ش، ص57)، لذا تعاریفی که از مفهوم خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران ارائه شده، با توجه به عرف جامعه میباشد. از اینرو انواع خسارت معنوی محصور و محدود به انواع مشخص نیستند.  به عنوان مثال تجاوز و تخلف به حقوق معنوی کودک، منشا مسئولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری میباشد و قواعد فقهی لاضرر، لا حرج و بنای عقلا، مبانی فقهی نظریه ی جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه میدهد. همچنین میتوان حق هویت )حق نامگذاری، تابعیت و نسب(، حق آموزش و پرورش، آزادی و تمامیت جسم و روان را جز حقوق معنوی کودک ذکر کرد (نقیبی،1382ش، صص77-58).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

92