پایان نامه حقوق

پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

کودک آزاری

کودک‌آزاری طـیف وسـیعی از رفتارهای آسیب‌رسان را شامل برآورده نکردن نیازهای‌ اولیه‌ی کودک،غفلت از‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی،فقدان رشد کافی،تنبیه و بد رفـتاری‌ فیزیکی،سوءاستفاده‌ی‌ جـنسی‌ و سوءرفتار‌ هیجانی‌ و آزار روانی‌ در‌ برمی‌گیرد.

طبق تعریف سـازمان بـهداشت جهانی،کودک‌آزاری عـبارت اسـت از:«آسـیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت‌ و رفـاه‌ و بـهزیستی کودک،به دست والدین یا افرادی‌ که‌ نسبت‌ به‌ او‌ مسؤول‌ هستند» (آقابیگلویی، رسول‌زاده، موسوی‌ چلک، کودک‌آزاری،41).

در اصطلاح متخصصّان امـر،هرگونه رفـتاری که مشتمل بر آزار جسمی یا سـوء استفاده‌ی جنسی یا بی‌توجهی بـه کـودک و نیازهای اساسی افراد و آزار عاطفی بـاشد، کودک‌آزاری تـلقی می‌شود(مدنی،کودک‌آزاری‌ در ایران،02).

کودک‌آزاری یک مسأله‌ی فرهنگی-اجتماعی است که معمولا چندین عامل،باهم‌ در بروز آن نقش دارند.

مطالعات نشان مـی‌دهد کـه به طور کلی سه گـروه از کـودکان بـیش از دیگران در معرض کـودک‌آزاری قـرار‌ می‌گیرند:کودکان‌ غیرنرمال،کودکان دشوار و کـودکان طرد شده(همو،همان،78).

باید در نـظر داشت که کودک‌آزاری یک امر نسبی است،بدین معنی که با توجه به‌ فرهنگ و باورهای هـر مـنطقه،تلقی متفاوتی از آن می‌شود.چه بسا،رفتاری در‌ یک‌ جامعه،مصداق‌ کودک‌آزاری مـحسوب شـده و جرم بـه حـساب آیـد ولی در جامعه‌ی‌ دیگری،یک امر عادی مـحسوب شود.به عنوان مثال در تانزانیا وقتی پسری به سن‌ بلوغ‌ برسد،برای‌ این که تطهیر روح پیدا‌ کند،رگ‌ دسـتش را مـی‌زنند تا مقدار زیادی خون‌ بیاید در حالی کـه ایـن امـر در کـودک مـا نوعی جرم و کـودک‌آزاری مـحض محسوب‌ می‌شود(کاهانی،کودک‌آزاری جسمانی عمومی،مجله پزشکی‌ قانونی،شماره‌ی‌ 01).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

92