پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی نحوه تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی

دانلود پایان نامه

مفاهیم تحقیق

سازمان های پولی ومالی بین المللی:

سازمان هایی هستند که در امور مالی و پولی در سطح بین المللی فعالیت کرده و عموما زیر نظر سازمان ملل متحد هستند.

قاچاق:

در ترمينولوژي حقوق در تعريف قاچاق آمده است: حمل و نقل كالا از نقطه اي به نقطه اي، خواه دو نقطه مزبور در داخل كشور باشد، قاچاق داخلي، خواه يك نقطه در داخل و يك نقطه در خارج باشد كه آن را قاچاق خارجي مي گويند. برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري كه اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانوناً مقرر شده است. در این تحقیق صرفا قاچاق انسان مد نظراست.

قاچاق انسان:

 عبارت از جابه جايي انسان از طريق اغفال، اجبار، تهديد يا مانند آن براي بهر ه كشي فرد به ويژه بهره كشي جنسي است.

سوالات تحقیق

 اصلی ترین سوالات مد نظر در پژوهش حاضر به شرح زیر خواهند بود:

  • سازمان های پولی و مالی بین المللی چه تاثیری در پیشگیری و برخورد با قاچاق اشخاص و انسان ها در سطح بین المللی دارند؟
  • ابزارها و رویکردهای سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چیست؟
  • عملکردها و جهت گیری های سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چگونه بوده است؟

فرضیات تحقیق 

فرضیات اصلی و فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند:

فرضیه اصلی:

  • سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی اساسی و بی بدیل در مبارزه و پیشگیری از پدیده شوم قاچاق اشخاص و انسان ها دارند.

فرضیات فرعی:

  • سازمان های پولی و مالی بین المللی وظیفه هماهنگی کشورهای جهان را در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق اشخاص بر عهده دارند.
  • مهم ترین وظیفه سازمانهای پولی و مالی بین المللی در این زمینه، جلوگیری از چرخش مالی ناشی از قاچاق اشخاص و پولشویی[1] است.

چارچوب نظری و روش پژوهش 

          روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد. نگارنده با مراجعه به منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی، در قالب کتب، مقالات و مجموعه اسناد و مقررات بین المللی، حسب مورد فیش برداری نموده و در نهایت با استدلال و استنتاج به تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی یافته های حاصل از پژوهش پرداخته است. کتب مرجع و سایر منابع چاپی مکتوب، منابع دیجیتالی از جمله  کتابخانه های دیجیتال فارسی  و لاتین از موارد اصلی به کار گرفته شده در روش کار ما بوده است. شایان ذکر است که چارچوب نظری اصلی ما در پژوهش حاضر تفسیر گرایی خواهد بود؛ چرا که وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف پیرامون پدیده قاچاق انسان، ما را ناگزیر به تفسیر داده ها و نظریات مختلف خواهد کرد.

سازماندهی تحقیق 

           پژوهش حاضر دارای پنج فصل و یک نتیجه گیری بوده که به شرح زیر سازمان دهی شده است:

فصل اول: کلیات تحقیق بوده که شامل چکیده، پیشگفتار، طرح موضوع، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق، مفاهیم تحقیق، سوالات و فرضیه، چارچوب نظری و روش پژوهش می باشد.

 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش بوده که شامل بخش های قاچاق انسان و اشخاص، سازمان های پولی و مالی بین المللی و مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص می شود.

 فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی بوده که شامل بخش های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان ها می باشد.

 فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص بوده که شامل بخش های مقررات عضویت، قوانین بین المللی و ابزارهای تنبیهی و بازدانده  می شود.

فصل پنجم: ارزیابی عملکرد  بوده که شامل بخش های جایگاه مبارزه با قاچاق اشخاص، پیشگیری و مبارزه و راهکارهای پیشنهادی می شود.

 در پایان نیز نتیجه گیری پژوهش آورده شده است.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

92