پایان نامه بررسی اشخاصی که حق اعتراض به درخواست حصر وراثت دارند

فقدان شناسنامه- براساس «نظریه شماره 981/7 مورخ 26/2/1377 ملاحظه بـرگ شناسنـامه

ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر دادگـاه به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید می‌تواند

بر اساس آن اقـدام نماید، بنابـراین ملاحظه شناسنامه وراث موضوعیّت ندارد».[1]به عنوان مثال می‌تـوان گفت

گواهي ولادت صادره از بيمارستان به تنهايـي جهت صدور گواهي حصروراثت كافي نيست و براي صـدور

گواهي انحصاروراثت ارائه اسناد سجلي وراث حين‌الفوت مـورث لازم به نظر مي‌رسد اما در ما نحـن فيه و  

عدم امكان تسليم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شوراي حل اختلاف صالحه مي‌باشد.[2]

  • ارائه اصل شناسنامه همسر متوّفی به همراه کپی از صفحه اول و دوم.
  • ارائه اصل عقـدنامه همسر متوّفـی به همراه کپـی از صفحه اول و دوم، چنانچه طلاق گرفته باشد

گواهی طلاق و چنانچه فوت شده باشد گواهی فوت ارائه شود.

  • چنانچه پدر و مادر متوّفی در قید حیات باشند کپی و اصل شناسنامه آنها ارائه شود.
  • چنانـچه متوّفـی، پدر ومادرشـان قبلاً فوت نموده است گواهـی فوت یا گواهی حصر وراثت آنها

ارائه شود.

10- چنانچه متوّفی فرزندی داشته باشد که قبلاً فوت نموده، می‌بایست گواهی فوت فرزند ارائه شود.

11- چنـانـچه متوّفـی از اقلیـت های مذهبـی باشد، نظریـه مراجـع دینـی خود راجع به تقسیم ارث

می‌بایست ارائه نمایند.

12- گواهـی مالیات بـر ارث: (شکـل شماره 15)

هرگاه در نتیجه فـوت شخصی اعـم از فـوت واقعی یا فرضی،  اموالی از متوّفـی باقـی بماند مشمول

مالیـات بر ارث خواهـد بود و وراث برای استفاده از حقـوق مالی و امـوال باقیمانده از متوّفـی نظیر حقوق

بازنشستگی و دیـه و همچنین انجام هـرگونه نقـل و انتقال یا ثبت اموال حقـوقی و برداشت از حساب های

بانكی متوّفـی ملزم به ارائه گواهی حصـر وراثت و گواهی‌نامه واریز مالیات بـر ارث می باشند. در بند های

ذیل به بررسی نکاتی پیرامون گواهی‌نامه مذکور می‌پردازیم.

بند الف- تعریف مالیات بر ارث

«مالیاتی است که بـه موجب قانـون مالیات بـر ارث و طبق تعرفـه مندرج در همان قانـون از ماتـرک

گرفتـه می‌شود».[3]

بند ب- حوزه مالیاتی صالح

حـوزه مالیاتی صلاحیت‌دار در مـورد ارث، حـوزه ای است کـه آخـرین اقـامتگاه قانـونی متوّفـی در

محدوده آن واقع بوده است و اگر متوّفـی در ایران مقیم نبوده حـوزه مربوط در تهران خواهد بود (مـاده 27

ق. م. م).

 بند ج- اشخاص مشمول مالیات

وراث از نظر قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

وراث طبقـه سوم که عبارتـند از: عمـو، عمـه، دایـی، خالـه و اولاد آنها. (ماده 18 ق. م. م.)

بند د- اموال مشمول مالیات

اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از: کليه ماترک واقـع در ايران يا خارج از ايران اعـم از منقول و

غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينه کفـن و دفن در حـدود عرف و عادت و

واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوّفي، که به شرح زير مشمول ماليات است:

اگر متوّفی یا وارث یا هر دو، ایرانی مقیم ایران باشند کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوّفی واقع در

ایران و یا خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایـران به دولت محلی

پرداخت شده است) نسبت به سهم‌الارث هر یک از ورثه طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های

مستقیم، مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.

اگر متوّفـی و وارث هر دو، ایرانی مقیم خارج از ایـران باشند، سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و

حقوق مالی متوّفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 ق. م. م. و نسبت به آن کـه در خارج

از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محـل وقوع مال پرداخت شده است

به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.

در مـورد اتباع خارجی و سایـر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالـی متوّفی که در ایران

موجود است کلاً مشمول مالیات بر نرخ مذکور در ماده 20 ق. م. م. برای وراث طبقه دوم می‌گردد.[4]

بند ه- اموالی که مشمول مالیات بر ارث نمی‌گردد

به موجب بند (1) ماده 24 ق. م. م. وجـوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خـدمت و مـزایای پایـان

خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های

اجتماعی و نیز وجـوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمـه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمـر، خسارت

فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوّفی پرداخت می‌گردد.

به موجب بنـد (3) ماده 24 ق. م. م. اموالی کـه برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده 2 این

قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

به موجب بنـد (4) ماده 24 ق. م. م. هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوّفی نزد بانک های

ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش

سهام متوّفـی در شرکت هایی که سهم آنها طبق قانـون مربوط در بـورس پذیرفته شده باشد و چهـل درصد

ارزش سهام یا سهـم‌الشرکه متوّفـی در سایـر شرکت ها و نیز چهـل درصد ارزش خالص دارایی متوّفـی در

واحد های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

به موجب ماده 21 ق. م. م. اموالی که جزء ماترک متوّفـی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و

غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجـع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به

موجب گواهی سازمان ذیربط بلا‌عوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداری ها، نهاد های

انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بـر

ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضـی داده شود ارزش آن عوض یا امـوال سلب مالکیت

شده هـر کدام کمتر است جـزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هـر حال چنانچه مالیاتی اضافه

پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکـم این ماده در مـواردی که وراث تمام یا قسمتی از امـوال را کـه

جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده 2 این قانون واگذار کنند جاری است.

به مـوجب ماده 25 ق. م. م. وراث طبقـه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمـول

مالیات بر ارث نمی‌باشند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

Author: R2jbMtYu2I