پایان نامه ارشد: مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

روش تحقيق

تحقيق حاضر كه نوعي تحقيق كاربردي می‌باشد در دو بخش تهيه شده است كه بخش اول تحقيق نظري بوده و به روش کتابخانه‌ای و فيش برداري از منابع کتابخانه‌ای تهيه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول كه در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدير كل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مركزي استان اصفهان و معاونان وي)، زندانياني كه در اندرزگاههاي مختلف زندان مركزي اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عيني كه از بخش‌های مختلف اردوگاه مركزي اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.

1-6 پيشينۀ تحقيق

در كشور ما از ميان كتب موجود چند كتاب قديمي در زمينۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دكتر تاج زمان دانش و آقايان دكتر محمد باهري و دكتر جاويد صلاحي وجود دارد كه در آن ضمن بررسي زندان، به طور مختصر و مفيد به حقوق زندانيان نيز اشاره شده است. در سال‌های اخير کتاب‌هایی از سوي مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان‌ها كه اكثر آن‌ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجي می‌باشد از طرف انتشارات اين مركز (انتشارات راه تربيت) چاپ شده است. همچنين تحقيقاتي به صورت جسته و گريخته توسط مراكز آموزشي و پژوهشي زندان‌های مختلف كشور صورت گرفته است. مقالاتي اندك نيز توسط برخي از اساتيد رشته حقوق و جامعه شناسي و رشته‌های مرتبط و دانشجويان رشته حقوق در مجلات دانشگاهي وجود دارد. در تحقيقاتي خارجي، مطالعات و پژوهش‌های زيادي در هر مورد وجود دارد. و همان طور كه عرض شد بسياري از کتاب‌هایی كه در حال حاضر در ايران چاپ شده است ترجمه منابع خارجي می‌باشد.

1-7 زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري

حبس يكي از انواع مجازاتي است كه براي فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتيجۀ مستقيم بزهي است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذيرفته است. يكي از مهم‌ترین اهداف حبس يا سلب آزادي فرد، تأثير اصلاحي اين مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص ديگري كه از بيرون به محكوم عليه می‌نگرند می‌باشد. اين تصور كه هر چه وضعيت مشقت بار تري را در زندان‌ها براي مجرمين به وجود آوريم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گيري بيشتري بشود و هرچه او را از حقوقي كه می‌توان براي يك انسان در نظر گرفت بيشتر محروم نماييم، بهتر و بيشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهايت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوري صحيح باشد و چه بسا با اجراي اين روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحي مورد نظر دست پيدا نمی‌کنیم بلكه نتايج معكوس عايد ما می‌گردد. در اين فصل سعي شده ابتدا تصويري روشن از حبس در قالب بيان تاريخچه حبس و جايگاه حبس در حقوق كيفري ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زايي و پيشگيري از وقوع جرم پرداخته شود.

1-8 مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري

وقتي سخن از حبس به ميان می‌آید، ناگزير مفاهيم زندان و زنداني نيز متبادر به ذهن می‌گردد كه رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. بنابراين در اين مبحث سعي می‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاريخچۀ اين مجازات در جوامع بشري و در اسلام و در نهايت از ميان دیدگاه‌های مختلفي كه نسبت به اين مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران مورد بررسي قرار می‌گیرد.

1-8-1 گفتار اول – تعريف و تاریخچه حبس

1-8-1-1 تعريف حبس

جهت آشنايي بيشتر با تعريف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوي و اصطلاحي اين مقوله به شرح ذيل مورد بررسي قرار می‌گیرد. همان طور که گفته شد گاهي مراد از حبس ذكر آن به عنوان نوعي از انواع مجازات و گاهي از آن تحت عنوان محبس و مكان نگهداري تعبير می‌شود.

1-8-1-2 معناي لغوي حبس

حبس در لغت به معناي منع كردن، بازداشتن،زنداني كردن و ديگر معاني مشابه آمده است.

در فرهنگ عميد واژه حبس به بازداشتن، زنداني كردن، بازداشت و نيز به زندان معنا شده است [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معناي زنداني كردن، زنداني، توقيف بند و بستن آمده است [2].

   در فرهنگ جامع نوين (عربي به فارسي) ترجمه المنجد نيز حبس به معناي منع كردن و احاطه ساختن چيزي به چيز دیگر آمده است[3]. در دايره المعارف علوم اسلامي قضايي آمده است:

«1- حبس در لغت به معناي منع كردن است، زيرا كسي كه حبس می‌شود ممنوع از خروج از مكان معين است. حبس به معناي حبس و زندان نيز آمده است…

2- حبس شرعي: حبس شرعي حبس در مكان معين نيست، حبس شرعي اين است كه شخص را از آزادي عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، يا او را از اين كارها محدود كنند.پس ملازمت مديون از جانب اين يك نوع حبس شرعي است[4]

1-8-1-3 تعريف اصطلاحي حبس

در كتاب ترمينولوژي حقوق، حبس در امور كيفري به اين شكل تعريف شده است.

«(حبس) سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود است به طوري كه در زمان آن حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد…»[5]. ملاحظه می‌گردد كه تعريف فوق شامل هرگونه حبس اعم از قانوني يا غير قانوني می‌شود و طبيعي می‌باشد حبسي كه وفق مقررات قانوني بر محكوم عليه تحميل می‌گردد، مورد حمايت قانون می‌باشد و منظور ما از حبس در اين اماكن نيز همين حبس قانوني است كه به سلب آزادي و بازداشت محكوم به منظور اجراي مجازات پس از حكم قانوني تعريف شده است.

پس با توجه به مطالب فوق مراد از حبس مجازاتي است كه وفق قانون بر اساس حكم قاضي آن هم پس از خاتمۀ تحقيقات مقدماتي و سير مراحل دادرسي بر محكوم عليه تحميل می‌شود و حبسي كه غيرقانوني و بدون صدور حكم مقام صلاحیت‌دار و یا بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون صورت پذيرفته باشد مجازات محسوب نمی‌شود. در اينجا لازم است جهت آشنايي بيشتر با حبس به نكتۀ ديگري نيز توجه نمود آن نيز شباهت موجود ميان توقيف و حبس می‌باشد.

توقيف در لغت به معناي بازداشت كردن، در جايي واداشتن،واقف گردانيدن و ضبط كردن آمده است [6]. در كتاب ترمينولوژي حقوق نيز از توقيف به « سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص…» تعريف شده است.[7]

ملاحظه می‌شود كه در توقيف نيز مانند حبس آزادي شخص سلب می‌گردد و مستند قانوني توقيف ماده 135 قانون آئين دادرسي و دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است كه امكان دارد در طول دوران تحقيقات مقدماتي و تا خاتم. دادرسي، صدور حکم نهایی و شروع به اجراي آن با دستور داديار يا بازپرس رسيدگي كننده به موضوع و يا قاضي رسيدگي كننده به پرونده در خصوص متهم صادر گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

Author: R2jbMtYu2I