پایان نامه ارشد تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361

الف- مقایسه با قوانین گذشته

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم  قوانین بر مبنای  موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.

بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.

مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 طی مواد 33 و 34 بیان شده بود.

تفاوت میان ماده 33[1] این قانون با ماده 43 قانون مجازات عمومی  سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده 43 قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله  باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های  مواد مذکور بود. در  تبصره یک ماده 43 قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود  در حالیکه در تبصره ماده 33 قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده  است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.

مقررات ماده 34[2] با مقررات ماده 44 قانون سابق کاملاً منطبق بود.

ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال 1362

مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حاکم بود که در مواد 92 الی 96 پیش بینی گردیده بود برابر ماده 92 قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»

در ماده 96 قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.

1- دفاع از قتل یا جرح  شدید و ضرب و آزار شدید.

2- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

3- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

در مقایسه ماده 92 قانون تعزیرات سال 1362 با ماده 184 قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
می­دانست.

در ماده 93[3] قانون تعزیرات که جایگزین ماده 185 قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده 185 قانون مجازات عمومی[4] عمل متجاوزانه باید مطابق مواد 222[5] و 223[6] و 224[7] جرم محسوب می گردید.

ماده 94 قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته  بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:

1- خوف برای نفس یا  عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.

2- دفاع متناسب با حمله باشد.

3- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.

ماده 95 قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.

 

گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی  مصوب سال 1370 و 1375

الف- قواعد عمومی

برابر مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد 33 و 34 قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در  مقام بیان شرایط:

دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده 33 قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد 61 و 62 و 625 الی 629 به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال 1362 با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده 625[8] تکرار همان ماده[9] 92 قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده 92 قانون تعزیرات مقرر شده بود «در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.» لیکن در ماده 625 قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است «در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.» باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.

ماده 626[10] قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 93[11] قانون

تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده 93 قانون تعزیرات در ماده 626 قانون مجازات تکرار شده و بعضی از  کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش  زیباتر بیان شده است.

ماده 627[12] قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده 94[13] قانون تعزیرات است.

ماده 628[14] قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده 95 تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.

[1]– ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و با  آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا  خطر قریب الوقوع عملی  انجام دهد که جرم باشد در  صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

[2]– ماده 34 قانون راجع به … «مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض  به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.»

[3]– ماده 93: «در مورد فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود. ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر  گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا  عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.»

[4]– رجوع شود به ص5

[5]– ماده 222: «هرگاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است 1- سرقت در شب واقع شده باشد 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند 3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. 4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار  کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.»

[6]– ماده 223: «هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می شود.»

[7]– ماده 224: «هرگاه سرقت در طرق و شوارع واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است. 1- سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. 2- سارقین دو نفر یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار و تهدید باشد. 3- هرچند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب سرقت در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا استعمال اسلحه باشد در مورد این ماده محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.»

[8]– ماده 625: «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود. با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.»

[9]– رجوع شود به صفحه 8

[10]– ماده 626: «در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»

[11]– رجوع شود به صفحه 8

[12]– ماده 627: «دفاع در مواقعی صادق است که: الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال هستند به قرائن معقول باشد ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.»

[13]– رجوع شود به صفحه 8

[14]– ماده 628: «مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند  دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود حذف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در اینصورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

Author: R2jbMtYu2I