پایان نامه حقوق

پایان نامه اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها

دانلود پایان نامه

مقاله ها

مقاله مدل سنجش اثربخشیروابط عمومی ، احمد یحیایی ایله ای www.yahyaee.com

چكيده: توجه به تاثیرات ارتباطات زودتر و بیشتر از هر کسی توسط هارولد لاسول HAROLD LASSWELL   انجام شده است. او نظریه مهم و زیرینایی : «چه کسی، چه چیزی را، به چه کسی، از چه کانالی، با چه تاثیری ارسال می کند» را مطرح کرد و پس از آن بود که مکتب جامعه شناسی ارتباطات شکل گرفت و رشد یافت.

توجه و تاکید صاحب نظران علوم ارتباطات در حوزه ها و بخشهای مختلف فعالیتهای ارتباطی طی سالهای اخیر به توسعه سنجش تاثیرات انجامیده است. همچنین نقش روابط عمومي در هدايت مسير و روشنگري فعاليتهای سازمانی بيش از هر چيزي حساسيت متخصصان و كارشناسان را نسبت به ابعاد مختلف روابط عمومي و از آن جمله سنجش میزان تاثیرات روابط عمومی برانگيخته است.

در مقاله حاضر ضمن شناخت ابعاد مختلف اثربخشي ،دلايل سنجش اثربخشي روابط عمومي و رويكردهاي مختلف مورد بررسي واقع شده و در نهايت مدل مطلوب در چهار سطح ارائه شده است.

  • مقاله بررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی‌ بین شهروندان تهرانی(کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 30)

این مقاله به قلم دکتر محمد رضا رسولی‌ کامران کیانی‌منش بوده  و از نتایج تحقیقی در شهر تهران به دست آمده است.موضوع مقاله،حاصل پژوهشی است که بهبررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی، بین شهروندان تهرانی معطوف بوده و در پی پاسخ به سوال اصلی، این‌که؛ تبلیغات مطلوب از نظر مخاطبان، چگونه تعریف می‌شود؟می‌باشد.

جامعه‌ی تحقیق، شهروندان مخاطب تلویزیون ساکن در شهر تهران بوده که با روش‌ نمونه‌گیری چندمرحله‌ای‌ (Multi stage sampling)  400 نفر به عنوان جامعه نمونه‌ مکفی در نظر گرفته شده است.طرح تحقیق،در حیطه‌ی تحقیقات توصیفی جای گرفته و از نوع پیمایشی می‌باشد، بدین منظور به جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه 52 سؤالی استفاده‌ به عمل آمد.

به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل آماری، از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری استنباطی‌ استفاده و مشخص گردید رابطه‌ی معنی‌داری در سطح 59 درصد اطمینان و 5 درصد خطا،بین‌ اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی با میزان تحصیلات، جنسیت، سطح درآمد، نگرش، محتوا و ماهیت فنی و رضایت از زمان و نحوه پخش این تبلیغات وجود دارد.

-مقاله:بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی

سید محمد مقیمی- حسین خنیفر- مهلا عربی خوان(فصلنامه مدیریت دولتی شماره یک پاییز و زمستان1387).

رویکرد موقعیتی در رهبری بیانگر چندین فاکتور متعامل در فرایند اثربخشی مدیریت تأثیر‌گذار است از جمله: ویژگی‌ها و رفتارهای رهبران، زیردستان و موقعیتی که با آن در تعامل‌اند. در این تحقیق تمرکز ما روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد. امروزه در استخدام و به‌کارگیری منابع انسانی، مهم ویژگی‌های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست وشغل موردنظر می‌باشد. که در ماده 9 آئین‌نامه اصلاح نظام‌های مدیریتی و اداری تصریح شده است. از بین مدل‌های شخصیتی، چهار سبک حل مسأله یونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلانی،گروه دوست، و نوآور می‌باشد. شاخص‌های اثربخشی نیز بر اساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه ها هم یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت با اثربخشی مدیریت را مورد تأیید قرار داد. در نتایج جانبی نیز دریافتیم که اثربخش‌ترین سبک شخصیت در مدیران ارشد، سبک شهودی- عاطفی (گروه دوست) ودرمدیرانعملیاتی،سبکشهودی- منطقی (عمل‌گرا) است.

  • مقاله شيوه هاي نوين ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي در سازمانها نوشته دكتر سيد حسين ابطحي- ميرمهرداد پيدايي(مجله مديريت وتوسعه, انتشارات موسسه مطالعات آموزش مديريت وزارت نيرو,1382.)

در اين مقاله ابتدا جايگاه آموزش در منشور توسعه سازمانها تشريح شده و ضرورت ارزيابي آن مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه ضمن ارائه تعاريفي از اثربخشي و ارزيابي اثربخشي آموزش، عوامل مؤثر در اثربخش بودن آموزش مطرح و در بخش اصلي مقاله- روشهاي مختلف ارزيابي اثربخشي-دوره هاي آموزشي مورد بحث قرارگرفته و درپايان نمونه هاي واقعي از محيط كاري در داخل و خارج كشور ارائه شده است.

در این مقاله مفهوم اثربخشي و ارزيابي اثربخشي با تعابيري از قبیل موارد ذیل مشخص شده است:

  • تعيين ميزان تحقق اهداف آموزشي
  • تعيين نتايج قابل مشاهده از كارآموزان در آموزش هاي اجرا شده
  • تعيين ميزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش سازماني آنها
  • تعيين ميزان درست انجام دادن كار كه مورد نظرآموزش بوده است
  • تعيين ميزان توانايي ايجاد شده در اثر آموزش ها براي دستيابي به اهداف
  • تعيين ميزان ارزش افزوده آموزشي
  • تعيين ميزان بهبود شاخص هاي موفقيت كسب و كار

همچنین دلايل عمده در تعيين اثربخشي دوره هاي آموزشي را مطابق نظر آقاي كرك پاتريك دانشمند برجسته آموزش چنين بيان مي كند:

1) توجيه دلائل وجودي واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهميت آن در تحقق اهداف و رسالت هاي سازمان .

2) اتخاذ تصميم لازم در خصوص تداوم يا عدم تداوم يك برنامه آموزشي .

3) اخذ اطلاعات در مورد اينكه چطور.

 – مقاله: ارزيابي اثربخشي تبليغات نوشته دكتر فاطمه احسان (سایت www.yahyaee.com)

اثربخشي تبليغات، يكي از مسايل بسيار مهم در قلمرو تبليغات است. به عبارت ديگر مشخص كردن اين ‌كه تبليغي كه ما بودجه زيادي براي آن صرف كرده‌ايم تا چه حد ما را به هدف‌هايي كه تعيين كرده‌ايم رسانده است؟ آيا برنامه تبليغاتي توانسته است هدف‌هاي ارتباطي و هدف‌هاي فروش ما را تحقق بخشد؟ آيا به نتايجي كه مي ‌خواستيم رسيده‌ايم؟

بسياري ازتبليغات كشور رامي ‌توان نامبرد كه عملا به دليل روش غلط تبليغ، خود شركت تبليغ‌كننده از تبليغ خود سود نمي ‌برد بلكه، شركت‌هاي رقيب از اين موضوع سود مي ‌برند و شركت تبليغ ‌كننده هيچ ‌گاه به اين موضوع پي نبرده است چرا كه هرگز تبليغات خود را از نظر اثربخشي مورد مطالعه قرار نداده است. اندازه ‌گيري و ارزيابي اثربخشي تبليغات همانند يك بازخورد عمل مي‌كند كه به ما گوشزد مي‌كند تبليغات ما داراي چه ضعف ‌ها و چه قوت ‌هايي است و ما با استفاده از اين روش بازخورد، به نارسايي ‌هاي تبليغ خود پي مي‌بريم.

يكي از مهم ‌ترين گام ‌ها در هر برنامه تبليغاتي، ارزيابي آثار تبليغات است كه متاسفانه در ايران كم‌تر به آن توجه مي‌شود. اندازه‌گيري آثار گوناگون تبليغات اگر چه دشوار است، اما نتايج آن براي برنامه‌ريزي، اصلاح و تعديل فعاليت ‌هاي تبليغاتي سازمان ‌ها بسيار مفيد خواهد بود. با بررسي آثار تبليغات و ارتباط آن با هدف هاي سازمان ‌ها مي ‌توان تغييراتي در بودجه تبليغاتي، شكل و محتواي پيام ‌ها و نوع رسانه‌ها و كانال‌هاي ارتباطي و حتي زمان و شرايط اجراي تبليغ به عمل آورد تا تبليغات مفيدتر و موثرتر از گذشته صورت گيرد. آثار هر تبليغ بسيار متنوع و متفاوت است و به همين دليل جداسازي هريك از آن ‌ها وحتي آثار تبليغ در يك دوره زماني، نيازمند روش ‌ها و تكنيك ‌هاي علمي و مناسب است. تبليغ باعث تغييراتي در نگرش دانش و رفتار مخاطبان مي‌شود و آگاه‌سازي، ترغيب و تشويق، يادآوري تحكيمروابطوترويج مبادلات، ازجمله وظايف گوناگون تبليغات است و ارزيابي آثار تبليغ در هر يك از اين موارد براي سازمان‌هايي كه تبليغ را لازمه تداوم حيات و رشد و توسعه مي‌دانند يك ضرورت است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

92