پایان نامه حقوق

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرط صفت

قانونگذار شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله را شرط صفت نامیده است. این مفهوم در ماده 234 قانون مدنی منعکس شده است. وصف مورد معامله گاه به عنوان شرط و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای هر دو مقصود به کار می رود؛ ولی ذکر مقدار به صورت معمول برای تعیین مورد معامله و میزان تعهد هر یک از دو طرف و گاه به عنوان شرط صفت است. (علامه، 1385،ص 49)

هر گاه هر یک از زوجین وجود یا عدم وصفی را در دیگری شرط کند در صورتی که بعد از ازدواج خلاف آن ثابت شود، مشروط له حق فسخ دارد، مثل اینکه زوج باکره یا با حجاب بودن را برای زوجه شرط کند و یا عقد مبتنی بر آن شرط بنا شود چنانچه بعد از عقد معلوم شود زوجه فاید ویژگیهای مزبور و مطرح شده از سوی زوج بوده است خیار تخلف وصف یا خیار تدلیس برای زوج به وجود می آید و می تواند نکاح را فسخ کند. همچنین این حق برای زوجه هست که وجود یا عدم وصف خاصی را در زوج بخواهد کـه در صـورت کشـف خلاف، حق فسخ خواهـد داشـت، مـثلاً زوجـه شـرط مـی کنـد کـه زوج تحصـیلات عالیـه دانشگاهی داشته باشد، یا پیش از او با زنی ازدواج نکرده باشد. (ابراهیمی، ۱۳۸۸، ص42)

در حق خیار ناشی از تخلف وصف در ازدواج میان فقها اتفاق نظر است. صاحب جواهر تخلف از شرط ضمن عقد را موجب حق فسخ مشروطله میداند و از ابـن ادریـس حکایـت اجماع کرده است. او دلیل حق فسخ مشروطله را قلب عقد لازم به جایز دانسـته اسـت. (اصغری آقا مشهدی، 1390، ص39)

ما در مورد شرطی که در ضمن عقـد ذکـر نشـده ولـی عقـد متباینـاً بـر آن واقـع شـده، اختلاف است که آیا کشف خلاف بعد از عقد موجب حق فسخ می شود یا نـه؟ محمـدجواد مغنیه تخلف از چنین شرطی را از موارد جواز فسخ از باب تدلیس دانسته است. در قانون این گونه شروط، تأثیر شرط ضمن عقد را دارد.

هرگاه زن وصف خاصی را در مهر شرط کرده باشد، مثلاً آپارتمـانی بـا مسـاحت معـین مهر او قرار گرفته، بعد از عقد معلوم شود کـه مهـر، فاقـد وصـفی اسـت کـه قیـد شـده، زن میتواند با استفاده از خیار تخلف وصف مهر را فسخ کند، در این صورت مانند موردی کـه در نکاح، مهر معین نشده باشد عمـل مـیشـود؛ یعنـی اگـر عمـل زناشـویی واقـع شـ ده، زن مستحق مهرالمثل است و اگر واقع نشده، میتوانند به مهر دیگری بـا هـم تراضـی کننـد . در مورد تراضی بر مهر بعد از عقد پیش از نزدیکی و استحقاق مهرالمثل پس از نزدیکی در ماده 1087تصریح شده است. (انصاری، 1415،ص219)

1-2-1-1-2- شرط نتیجه

به گفته قانونگذار در ماه 234 قانون مدنی: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.» این عبارت شرط نتیجه را چنان که باید معرفی نمی کند و به اجمال به تحقق شرط نتیجه در عالم خارج اشاره دارد، ولی از ترکیب آن با مواد 236و244 قانون مدنی می توان گفت شرط نتیجه آن است که : «تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود بدون اینکه برای تشکیل آن عمل حقوقی انشای جدیدی به کار رود.»

هرگاه در عقد نکاح یکی از زوجین تحقق امری را در خارج، ضـمن عقـد نکـاح شـرط کند، مثلاً زوجه وکالت در طلاق خود یـا زن دیگـر را بـه نفـع خـودش شـرط کنـد و زوج بپذیرد، با انعقاد عقد نکـاح زن وکیـل خواهـد شـد، و زوج نمـی توانـد هیچگـاه او را عـزل نماید، چون که این وکالت ضمن عقد لازم داده شده و قابل فسخ نیست، ایـن را اصـطلاحاً شرط ضمن عقد خارج لازم میگویند که نوعی وکالت بلاعزل است (صلیبا ،1389،ص38)

محقق حلی، در شرایع وکالت زوج به زوجه را جایز دانسته است . صاحب جواهر ضمن اعلام جواز، احتیاط را شایسته دانسته. از فقیهان معاصر، امام خمینی در تحریرالوسیله کتاب طلاق مسأله چهارم، وکالت زوج به زوجه برای طلاق خـودش یـا توکیـل بـه غیـر را جـایز دانسته و در آخر میگوید: «لاینبغی ترک الاحتیاط بعدم توکیلها». آیـت االله خـویی در منهـاج الصالحین توکیل را به طور مطلق جایز دانسته است. (علامه، 1385،ص 52)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

92