پایان نامه حقوق

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای  غیر انسانی و توهین آمیز 

حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی از جمله مهمترین ارزش های اساسی جوامع دموکراتیک و حقوق بنیادین افراد به شمار می آید که در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، آنچنان که در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر شناسایی شده، شامل ممنوعیت هفت شکل متمایز از رفتار (شکنجه، رفتار ظالمانه (بی رحمانه)، رفتار غیرانسانی، رفتار تحقیرآمیز، مجازات ظالمانه، مجازات غیر انسانی، مجازات تحقیرآمیز) می گردد.[1]

شکنجه عملی است که به طور عمدی رنج های شدید جسمی یا روانی بر یک شخص تحمیل می نماید. كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات وحشيانه ، غيرانساني يا توهين آميز در ماده 1 خود مقرر ميدارد : از نظر اين كنوانسيون اصطلاح شكنجه به معني هر فعلي است كه با آن آلام شديد جسماني يا رواني به صورت عمدي بر كسي وارد شود و به منظور اخذ اطلاعات يا اعتراف از انسان يا شخص ثالث يا به منظور مجازات وي به خاطر عملي كه مرتكب شده يا متهم به ارتكاب آن است يا بنابر هر دليل ديگر ارتكاب يابد .[2]

بر اساس تعریف دادگاه اروپایی حقوق بشر ،رفتار غیر انسانی «اقدامی است که به طور عمدی موجب رنج ها و دردهای جسمی یا روانی بسیار شدید می گردد بدون اینکه حدت و شدت آن به شکنجه برسد». برای نمونه ،سرپاایستادن به مدت طولانی،کلاه سر کسی گذاشتن به قصد تحقیر، سوت یا آژیر کشیدن مستمر در یک سلول،محرومیت از خواب،محرومیت یا کاهش شدید تغذیه و نوشیدنی به مدت چند روز ،سلول انفرادی،یا رفتارهای بد تحقیرکننده درباره ی بازداشت شدگان و زندانیان.[3]

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 7 خود می گوید: «انجام آزمایشهای پزشکی یا علمی روی انسان بدون رضایت آزادانه وی ممکن نیست».

شکنجه به موجب ماده 5 و بند 1 ماده 14 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ،ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،ماده ی 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،قطعنامه های مصوب سال های 1949 ،1650،1952 درباره ی منع مجازات بدنی، قطعنامه ی سال 1957 در مورد منع شکنجه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و مواد 14 و 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ممنوع شده است. برای مقابله با شکنجه سه کنوانسیون بین المللی به طور ویژه به تصویب رسیده اند که عبارتند از:

1- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مشقات و رفتارهای غیر انسانی1984

2- کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مقابله با شکنجه 1985

3-کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه 1987

به رغم توافق عمومي مبني بر ممنوعيت چنين رفتار يا مجازاتي ، توافق جهاني در اينكه رفتار يا مجازات وحشيانه غيرانساني يا توهين آميز چه رفتارها و مجازاتهايي را شامل ميشود وجود ندارد .

[1] – ابراهیمی ، محمد، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در نظام بین المللی حقوق بشر ، سایت پژوهشکده باقر العلوم

[2] – مرادی  ، فرزاد، همان

[3] – عباسی،بیژن ،همان، صص96-95

92