پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-انواع بزه دیدگان از حیث جنسیت

2-2-1-1-کودکان بزه دیده[1]

برای تبیین واژه «بزه دیده» و اجتناب از خلط آن با اصطلاح بزه کار لازم است ابتدا مفهوم «کودک» و  پس از آن «بزه کار» نیز مشخص گردد.    تعریف دوره کودکی یکی از مسائل مهم در بررسی مسائل کودکان است، دلیل این امر هم این است که نهادها و قوانین مختلف تعاریف گوناگونی از واژه کودکی ارائه داده اند.که ارائه تعاریف و ملاکهای گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشورهای پیشرفته ،برنامه ریزی برای این امر با مشکل روبرواست.

از دیدگاه حقوقی کودک به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می شو د لذا شروع دوران کودکی هم با تولد معنی می یابد.

کودکان به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن،وابستگی به پدر و مادر،فقر،نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو و… بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند و لذا چنین مسئله ای ما را به این سمت رهنمون می سازند که اگر طفلی بزهکار و محکوم در یک محل گذران محکومیت نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد،پیش از هر چیز باید وی را    بزه دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهکار.[2]

به این لحاظ کنوانسیون حقوق کودک (مواد 19 الی 34) ومقررات ریاض (مواد25 و 53) کودکان را بزه دیده تلقی کرده و مقرر می دارد:

«بزرگسالانی که کودکان را در معرض بزه دیده گی قرار می دهند باید در معرض مجازات های کیفری شدید قرار گیرند که باید قاطعانه اجراء گردد.و طبق ماده 39 معاهده حقوق کودک و همچنین بند ب ماده 36 مقررات ریاض باید تدابیر و برنامه های باز پروری مناسب نسبت به اطفال به عنوان بزه دیده اعمال گردد.»

از جمله این اقدامات می توان به نگهداری طفل در موسسه برای اصلاح و درمان وپیشگیری از بزه کاری وی در آینده اشاره کرد.به لحاظ آسیب پذیر بودن اطفال همان طور که در قواعد     بین المللی مقرر شده باید به اطفال بزه دیده توجه خاص نمود و آنها را تحت مراقبت های اصلاحی و درمانی قرار داد.این نوع رفتار با طفل همان طور که گفتیم به دو دلیل اساسی صورت می گیرد.نخست برای پیشگیری از بزه دیده گی دوباره و سپس به جهت پیشگیری از بزه کاری در آینده.[3]

در حقوق کیفری،کودکان موجود انسانی کاملی دانسته می شوند که از نظر ویژگیهای بدنی،روانی و شخصیتی و… با بزرگسالان متفاوتند.در واقع این تفاوتهاست که کودک را بیش از بزرگسالان در برابر بزهکاری آسیب پذیر می نماید.

در حقوق کیفری از جنبه های گوناگون ممکن است کودکان بزه دیده واقع شوند که     شاخص ترین آن مسئله کودک آزاری [4]است. بنابراین بر پایه معیار آسیب شناسانه سن، کودکان به واسطه نیازها و شخصیت ویژه خود از سایر اقشار جامعه تفکیک شده و حمایت از آنان در قالب تدابیر خاص ضروری می باشد که تاکنون کوششهای فراوانی در این زمینه چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل انجام گرفته است.از آن جمله می توان همسو با تحولات مقررات     بین المللی به اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک(1989_سازمان ملل متحد) که حمایت ویژه خود را کودکان و نوجوانان با به کار گیری تدابیر آموزشی و پرورشی و بازپرورانه ابراز می دارد اشاره کرد.در ماده 39 این کنوانسیون آمده است:

«کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی،استثمار،سوء استفاده،شکنجه و یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز،غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است،به عمل خواهند آورد.این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت،اتکای نفس و احترام کودک شود،انجام شود.»

[1] child victims

[2]گودرزی،محمد رضا و ربیعی، ناصر،علل بزهکاری اطفال بزهکار،مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکارهای پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان 1382 ،ص 132

[3]عباچی،مریم،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد،نشر مجد،چاپ اول،1380،ص 39

[4] Child

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92