پایان نامه حقوق

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم جرايم بهداشتي

بهداشت در لغت به معناي نگاه داشتن تندرستي، حفظ صحت و وسيله هاي نگهداري سلامت آمده است.[1]

معناي اصطلاحي بهداشت نيز از معناي لغوي دور نيفتاده است چنانكه پاره اي از نويسندگان بهداشت را به معناي نگهداري و اعتلاي سلامت، پيشگيري از بيماري و افزايش قدرت جسمي‌، روحي و اجتماعي افرادي كه به علت بيماري ناتوان شده‌اند دانسته اند.[2]

در اساسنامة سازمان جهاني بهداشت، تندرستي اين گونه تعريف شده است: «تندرستي يك حالت رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و نه تنها نبود بيماري يا ناتواني.[3]

با توجه به اين تعريف بهداشت را به طور مختصر مي‌توان به معناي تأمين ، حفظ و ارتقاء تندرستي دانست.[4]

در قوانين و مقررات تجاري تعريف صريحي از بهداشت به چشم نمي‌خورد تنها در آيين نامة بهداشت محيط مصوب 24/4/71 هيأت وزيران اين تعريف براي بهداشت محيط ارائه شده است.

«بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي‌، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند.» بند دوم از مادة يك « قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» نيز به برخي از ابعاد بهداشت اشاره كرده است؛

مادة‌1- وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از:

– ….

– تأمين بهداشت عمومي‌و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينة بهداشت محيط و كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي مبارزه با بيماري ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي‌، بهداشت كار و شاغلين با تأكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.[5]»

[1] دهخدا. علي اكبر، لغت نامه ، ج 4 ،‌ چاپ دوم: تهران، دانشگاه تهران،‌ 1377، ص 5110.

[2] صادقي حسن آبادي، علي،‌ كليات بهداشت عمومي،‌چاپ هشتم: شيراز، دانشگاه علوم پزشكي، 1375،‌ ص 39؛ كارانديش، سعيد سخنداني،‌ مرسده، نكات مهم و شايعترين ها در بهداشت، چاپ دوم: تهران ، جعفري، 1376،‌ص2.

[3] مجموعة كامل قوانين ومقررات بهداشتي،درماني وآموزشي،غلامرضا آجرلو، چاپ اول: تهران،‌‍ حيان، 1376، ص380.

[4] اصفهاني ، محمد مهدي، «بازنگري در مفاهيم سلامت، بيماري، بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامي‌»، مجموعه مقالات سمينار ديدگاه هاي اسلام در پزشكي، چاپ اول: دبيرخانه دائمي‌سمينار،‌ 1371، ص 112.

[5] مجموعة‌ كامل قوانين و مقررات بهداشتي، درماني و آموزشي، غلامرضا آجرلو، پيشين، ص 267.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92