پایان نامه حقوق

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عدم النفع ناشی از ضمانت قهری

این مسئولیت زمانی زمانی تحقق می یابد که شخص یا فعل یا ترک فعل خود موجب نقص تکالیف قانونی شده بدون اینکه قراردادی میان او و متضرر منعقد شده باشد .بر اثر زیر پا نهادن آنها به زیان دیده خسارت وارده نموده و این خسارت حرمان از منافعی است که به طور مسلم متضرر می توانست بدان دست یابد،ولی از آن محروم مانده است .به طور خلاصه مسئولیت قهری نسبت به ورود خسارت عدم النفع زمانی حاصل می گردد که اولا تکالیف قانونی نقض گردد و ثانیا با ارتکاب اعمال غیر قانونی به طور مسلم متضرر از منافع آینده خود محروم و بی نصیب گردد.در حالی که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت متضرر می توانست از منافع خود بهره برداری و استفاده نماید.

به طور مثال اگر بر روی درختان میوه ای شکوفه های بسیار زیادی وجود داشته باشد که مقتضی میوه دادن است و شخص به طور عمد یا با سهل انگاری آنها را از درخت جدا کرده و قطع نماید مسئول اعمال خود به علت فوت منافع و نرسیدن منفعت به مالک درخت می باشد .پس خسارت عدم النفع به او وارد نموده است،زیرا در آینده شکوفه ها تبدیل به میوه شده و منفعت درخت می باشد در نتیجه فاعل فعل زیانبار مانع از افزایش دارایی و سرمایه او شده و او را از نفع قطعی محروم کرده است.

1-5-7-عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت

مثلا عدم تحصیل درآمد توسط راننده تاکسی یا کامیون به طوری که شخص ثالثی از به حرکت درآوردن و به کارگرفتن وسیله ممانعت کرده باشد.

1-5-8-عدم النفع ناشی عدم کاهش دارایی منفی

در این نوع از عدم النفع دارایی منفی شخص کاهش نیافته چرا که منفعتی را که مورد انتظارش بوده است را به دست نمی آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

92