پایان نامه حقوق

پايان نامه عوامل پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

1-2-2 مصادیق حـقوق مـعنوی کودک

1-1-2-2 حق هویت

مراد از حق هویت ، حقـی است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسایی قرار می‍گیرد ؛ لذا این حق‌ بیانگرهویت‌ شخصی است. حق نامگذاری ، حق نـسب وحـق تابعیت عناصر اصلی شکل دهنده حـق هـویت هستند.

الف ـ حق نامگذاری

از نخستین حقوق معنوی کودک، حق نامگذاری است. در تعالیم دینی‌ ، حق نامگذاری کودک مورد تاکید قرار گرفته است ؛ چنانکه نبی اکرم (ص) فرمود: از حـقوق فـرزند بر پدر آن است که نـام خـوبی برای او تعیین کند. (العاملی‌ ،1414‌ ﻫ ، ج 15 ، ص 123) شخصی از پیامبر اکرم(ص) سوال کرد:‍ حق فرزند چیست؟ آن حضرت فرمود: او را به اسم نیکی نامگذاری کن (همو). در روایت‌ دیگری‌ پیامبر‌ (ص) ، حقوق فرزند بر‌ پدر‌ را‌ در سه مورد برشمرده کـه نـخستین آن انتخاب نام نیکوست همچنین آن حضرت در وصیت به علی (ع) فرموده است : انتخاب‌ نام‌ خوب‌ ، ادب و تربیت ، حقی است که‌ هر‌ فرزند بر پدر خویش دارد (العاملی ، 1414ﻫ ، ج21 ، ص 389 و390) و در روایات اولین عطای‌ هر‌ یک‌ از پدر و مادر بـه فـرزند، انتخاب نـام نیک دانسته‌ شده است. (الکلینی ،1401 ﻫ ،ج6 ، ص18) همچنین اولین نیکی پدر به فرزند خویش، نامگذاری او به‌ نام‌ نـیک‌ عنوان شده است (همو، ج6 ، ص 18). از مجموع روایات‌ مذکور‌ و دیگر روایات نـتیجه گـرفته مـی‌شود که نامگذاری از حقوق مسلم معنوی کودکان و از تکالیف‌ قطعی‌ والدین‌ به شمار می آید. بنابراین علاوه بر ضرورت نـامگذاری ‌ ‌، نـیکویی آن نیز‌ مورد‌ عنایت‌ و توجه قرار دارد. لذا باید آن را مکمل این حق معنوی به شمار‌ آورد.‌ یـعنی‌ چـنانچه والدیـن در نامگذاری فرزند مطلوبیت و جذابیت آن را رعایت نکرده باشند ، حق‌ کودک را به نحو کامل و مطلوب ادا ننموده‌اند.

چه بسا نـام زشت و زننده‌ برای‌ کودک موجب آزار روحی و ظلم به او شود و در نتیجه از منظر‌ حکم‌ شـرعی ، تکلیفی حرام تلقی شود.

اصل سـوم اعـلامیه جهانی حقوق کودک ( 1959‌ ) در‌ این زمینه می‌گوید (کودک باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد). ماده7 کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک ( 1989 ) نیز رای مدت ثبت تولد کودک و بهره‌ مندی‌ او ازحق داشتن نام تاکید ورزیـده است. در حقوق ایران براساس مقررات قانون ثبت احوال‌ مصوب‌ 1355،‌ هر طفل ، باید دارای یک نام و یک نام خانوادگی باشد‌ براساس‌ ماده12 این قانون که برای هر طفل یک نام (نام کوچک) سـاده یـا مرکب که عرفاً‌ نام‌ محسوب می‍گردد مانند محمدرضا ، علیرضا و… انتخاب خواهد شد.

انتخاب عناوین‌ و القاب نظیر خان ….. و نام های زننده‌ و مستهجن‌ و انتخاب نام پسر برای دختر و بالعکس‌ ممنوع می‍باشد. بدیهی است نـام کـودک جهت صدور شناسنامه به نماینده یا مامور‌ ثبت‌ اعلام می‍گردد. مهلت قانونی جهت‌ اعلام‌ ولادت ، پانزده‌ روز‌ از تاریخ ولادت طفل است. پدر‌ ، مادر و در صورت غیبت پدر، جد پدری ، قیم و وصی،‌ نامگذاری‌ کنندگان قانونی طفل ، و مـتصدی‌ یـا نماینده موسسه‌ای که‌ طفل‌ به آن‍ها سپرده شده است‌ ، موظف به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه می‍باشند. نام‌ خانوادگی‌ کودک به موجب تبصره 1 و 4 قانون ثبت احوال‌ ، هـمان نـام خـانوادگی پدر‌ خواهد‌ بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

92