پايان نامه درباره نقش مسائل حقوق کیفری ایران و امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
الف : اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ب : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ت : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ث : فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ج : روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
ح : سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………… 6
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………… 7
گفتار نخست: واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………… 7
الف: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
ب: مفهوم فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
ج: مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………………………………….. 12
الف: تفکیک محاربه ازبغی……………………………………………………………………………………………………………….. 12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی………………………………………………………………………………………………….. 13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض………………………………………………………………………………………………… 15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه…………………………………………………………………………………………….. 17
گفتار نخست: مبانی شرعی……………………………………………………………………………………………………………….. 17
الف: مبانی قرآنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
1- شأن نزول آیه……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2- دیدگاه های مفسرین……………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-2- دیدگاه نخست………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
ب: مبانی روایی محاربه…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
ج: محاربه در اقوال فقها……………………………………………………………………………………………………………………. 25
گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………………………… 29
الف: وجود بروز خطر شدید……………………………………………………………………………………………………………… 29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه…………………………………………………………………………………………………… 29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه………………………………………………………………………………………………………………. 32
مبحث نخست: رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………….. 33
گفتار نخست: تحولات تقنینی……………………………………………………………………………………………………………. 34
الف: در قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………………………………….. 34
ب: در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………………………. 36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………………. 38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی………………………………………………………………………………………………………….. 40
الف: ابهامات تقنینی موجود………………………………………………………………………………………………………………. 40
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض………………………………………………………………………………………………. 40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه………………………………………………………………………………………………………. 42
ب: در اختلاط محاربه بابغی……………………………………………………………………………………………………………… 46
مبحث دوم: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………………… 47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………… 48
الف: لزوم فعل مثبت………………………………………………………………………………………………………………………… 48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس………………………………………………………………………………………………………………. 48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم…………………………………………………………………………………………….. 50
الف: اهمیت وسیله در محاربه……………………………………………………………………………………………………………. 50
ب: اهمیت موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………………… 51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه……………………………………………………………………… 53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه…………………………………………………………………………………………… 53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه……………………………………………………………………………………………………. 53

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

1- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

Author: R2jbMtYu2I