پايان نامه درباره نقش بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                  صفحه

چکیده.. 1

مقدّمه.. 2

پيشينه تحقيق ………………………………………. 3

سوالات تحقيق ……………………………………….. 3

اهداف تحقيق………………………………………… 3

كاربران تحقيق………………………………………. 3

بخش اوّل :کلیّات. 4

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه. 4

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980. 5

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون. 5

گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون. 6

مبحث دوم:ساختار کنوانسیون. 7

مبحث سوم:اهداف کنوانسیون. 7

فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن. 8

مبحث اول:تعریف عقد بیع. 8

گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون. 9

گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدني ایران. 11

گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه  12

بند اول: معنای استصناع. 13

بند دوم: ماهیّت عقد استصناع. 14

گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل  18

مبحث دوم:موضوع عقد بیع. 19

گفتار اول:ویژگیهای مبیع. 20

گفتار دوم: ویژگیهای ثمن. 26

بند اول:لزوم تعیین ثمن. 26

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن. 26

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث. 27

فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع. 28

مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. 28

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها. 28

بند اول:قصد باطنی و ظاهری. 29

بند دوم :اعلام اراده. 30

گفتار دوم:اهلیّت طرفین. 31

بند اول:تعریف اهلیّت. 31

بند دوم:اقسام اهلیّت. 31

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. 32

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. 33

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. 33

بند دوم:اثبات جهت. 34

مبحث دوم:آثار عقد بیع. 34

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. 35

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. 35

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط). 36

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. 36

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف. 37

گفتار سوم:تسلیم مبیع. 37

بند اول: منافع مبیع. 38

بند دوم :توابع مبیع. 39

گفتار چهارم:تأدیه ثمن. 39

بند اول:خیار تفلیس. 40

بند دوم:خیار تأخیر ثمن. 41

گفتار پنجم:ضمان دَرَک. 41

مبحث سوم:احکام عقد بیع. 42

بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن. 44

فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب. 44

مبحث اول:تعریف توافق و تراضی. 44

گفتار اول:توافق دو اراده. 45

بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی. 45

بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی. 46

گفتار دوم:شرایط صحت تراضی. 46

بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی. 46

بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی. 47

مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. 47

گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. 48

گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. 48

مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب. 50

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب. 50

بند اول:قصد التزام در موجب. 50

بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. 52

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد.. 55

بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. 56

گفتار دوم:ایجاب عام. 56

بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. 57

بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. 58

بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. 60

فصل دوم:آثار و احکام ایجاب. 61

مبحث اول:آثار ایجاب. 62

گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. 62

بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است. 62

بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است. 63

گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. 64

بند اول:ایجاب ساده. 66

الف) آيا رجوع از ايجاب ساده ضمان آور است………….. 67

ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل ……………………. 67

بند دوم:ایجاب همراه با التزام. 68

مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب. 69

گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. 70

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 70

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی). 71

گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. 74

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 75

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی). 75

فصل سوم: زوال ایجاب. 77

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب. 77

گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است. 78

مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. 78

گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب. 78

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. 78

بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن. 81

فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول. 81

مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. 81

مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. 83

گفتار اول:خصوصیّات قبول. 83

بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. 83

بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. 84

الف) جنبه هاي مختلف مطابقت بين قبول و ايجاب در حقوق مدني ايران     85

ب) ديدگاه كنوانسيون در خصوص تطابق قبول و ايجاب ………. 89

بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. 93

الف) توالي بين ايجاب و قبول از ديدگاه كنوانسيون ……… 93

ب) توالي بين ايجاب و قبول از ديدگاه حقوق مدني ايران و فقه اماميه   95

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. 97

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. 99

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. 101

فصل دوم:آثار و احکام قبول. 101

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. 101

گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. 102

بند اول:زمان وقوع عقد. 102

بند دوم:مکان وقوع عقد. 102

گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی. 103

بند اول:زمان وقوع عقد. 103

بند دوم:مکان وقوع عقد. 103

مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف. 104

مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. 104

نتیجه گيري. 106

فهرست منابع. 108

منابع فارسی:. 108

منابع عربی:. 110

مجلّات:. 112

سایر منابع:   112

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.

Author: R2jbMtYu2I