دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثار ظهرنويسي براي وکالت

ظهرنويسي براي وکالت داراي آثاري است مثلاً وکيل در وصول، به نام ظهرنويس اقدام مي کند نه به نام خود و هر اقدامي که از اعتراض و يا اقامه دعوي انجام مي دهد براي موکل و به اسم موکل خواهد بود، پس در اين نوع ظهرنويسي کساني که برات را از اشخاص قبول مي کنند و واسطه وصول و ايصال هستند هيچ گونه مالکيتي در برات نخواهند داشت، حال اگر وکيل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چون که برات جزء اموال شخصي وکيل نيست، لذا دارنده برات جزء غرماء نخواهد بود، بلکه يد وکيل اماني است و بايد کلاً وجه برات مسترد شود. زماني که براتگير در سند لفظ قبولي را آورد مي تواند وجه برات را به وکيل تحويل دهد، حال اگر قبل از پرداخت آن، از طرف دارنده اصلي اطلاع داده شود که وکيل عزل شده است و وجه برات را به وکيل نپردازيد بايد براتگير از پرداخت وجه برات خودداري کند، لذا اگر براتگير با اطلاع از عزل وکيل توسط اصيل، وجه برات را به وکيل بپردازد قهراً در مقابل دارنده برات (اصيل) مسئول خواهد بود. وکيل در ظهرنويسي براي وکالت، واسطه وصول و ايصال وجه برات است که بايد برات را به رؤيت براتگير برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه (واخواست) براي وي بفرستد (واخواست کند) و سپس براي وصول آن به ظهرنويس ها و صادر کننده مراجعه نمايد و درصورت قبولي وجه آن را تحويل گيرد و در هر صورت حق اقامه دعوي براي وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نيست؛ نتيجه آن را به موکل تسليم نمايد و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلي برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنويس توکيلي رد نمايد.[1]

2- شرايط شکلي و ماهوي ظهرنويسي براي وکالت در حقوق داخلي و حقوق تطبيقي

 در حقوق داخلي حکم ظهرنويسي به وکالت در ماده 247 ق.ت آمده است، اما قانونگذار شکل و شرايط خاصي را براي آن پيشبيني نکرده است، براي مثال در اين ماده تصريح عبارت وکالت در وصول را ضروري دانسته اما قانونگذار در اين ماده به تبيين اين موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده: ظهرنويسي حاکي از انتقال برات است مگر اين که ظهرنويس وکالت در وصول را قيد نموده باشد که در اين صورت انتقال برات واقع نشده، اما دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضا، حق اعتراض و اقامه دعوي براي وص

. کاتبی حسینقلی، حقوق تجارت، ص 201.[1]


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش هاي اصلي پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق