پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش جزا:بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

رشد در سن بلوغ شرط خروج از کودکی در امور مالی

رشد به کیفیت نفسانی اطلاق می گردد که دارنده آن میتواند نفع و ضرر (رشد مدنی)و حسن و قبح (رشد جزائی) را تشخیص دهد؛ چنین کسی را رشید می گویند (جعفری لنگرودی، ص334). در برخی از آیات، رشد شرط رهایی از حجر دانسته شده است . چنانکه در زمینۀ تفسیر آیه شریفه ” و لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده ” (انعام/152، اسراء/34) برخی از مفسرین معتقدند «اشد» به معنای کمال توانایی و رشد عقل و تشخیص است (فخر رازی، 12/ص9). طبرسی در زمینه «حتی یبلغ اشده» می نویسد برخی آنرا به معنای توانایی جنسی،  بعضی آنرا رسیدن به سن هجده سالگی و همچنین سنین مختلف مانند  25 و 30 سالگی و برخی به معنای رسیدن به بلوغ جنسی و کمال عقلی دانسته اند (طبرسی، 2/ص384). به نظر می رسد بلوغ اشد به معنای فعلیت قوا و استعدادهایی است که گذر از مرحله کودکی و ورود به مرحله جوانی را ممکن میسازد.

همچنین در آیه شریفه ” ابتلوا الیتامی حتّی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم…» (نساء،6) ، یعنی یتیمان را آزمایش کنید، تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند .اگر آنها را دانا به مصالح زندگی خویش یافتید اموالشان را به خودشان بازگردانید، برخی ایناس رشد را به معنای احراز دین و صلاح معنی کرده اند . برخی رشد را بهمعنای صلاح در دین و اصلاح در مال دانسته اند و بعض ی آنرا به معنای رشد عقلی تلقی کردهاند (طبرسی،3/ص9).  برخی دیگر آنرا به معنای فعلیت عقل معاش دانسته اند (فاضل مقداد،1385، 2/ص103). امام خمینی در زمینه آیه شریفه سه احتمال را مطرح کرده اند: 1- رشد به تنهایی شرط پرداخت دارائیهای کودک است 2- رشد و بلوغ هر یک برای رفع حجر از کودک کافی است3- بلوغ و رشد مجموعاً شرط رهایی کودک از حجر است . ایشان احتمال سوّم را ترجیح داده اند (امام خمینی،2/ص32). بنابراین احراز رشد در زمان بلوغ شرط بازگرداندن اموال کودکان به آنهاست . از منظر قرآن کریم نیز رشد در زمان بلوغ شرط گذر از مرحله کودکی در سپردن اموال است . در روایات نیز، رشد به عنوان شرط خروج از حجر از حجر کودک دانسته شده است (حرعاملی، 1/صص31-30، 13/صص 141، 431، 432، ، 421 و 429)، و اصولا هر یک از بلوغ و رشد را باید جزء موضوع برای حکم خروج از حجر کودکی در امور مالی تلقی کرد. چندان که در روایت صحیحه هشام از امام صادق (ع) بدان تصریح شده است “الانقطاع الیتم بالاحتلام و هو اشدّه و ان احتلم و لم یونس منه رشده کان سفیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله» لذا نمی توان بلوغ را اماره رشد تلقی کرد، بلکه رشد خود جزء موضوع و مقوله ای غیر از بلوغ تلقی شده است . و شاید بتوان آنرا کیفیت نفسانی دانست که از فساد مال و صرف آن در اموری که شایسته مصرف در آن زمینه نیست جلوگیری می کند. برخی از مفسران عدم اعتبار رشد و کافی دانستن بلوغ در تصرفات مالی را موجب اختلال نظام اجتماعی دانسته اند (طباطبایی، ج4، ص184) .

اکنون سؤال اساسی این است که رشد در چه سنی در انسان تحقق می یابد؟ در تحقیقاتی که یونسکو تحت عنوان « حق و مسئولیتهای جوانان» در همه کشورهای جهان از جمله ایران در سال1972 انجام داد، این نتیجه بدست آمد که قوانین کشورها در زمینه سن رشد متفاوت است. در اغلب کشورها، سن رشد، سنّی است که در آن نظارت والدین پایان می پذیرد. این سن در اغلب کشورها 21 سال است، هرچند تمایل به پائین آوردن آن روز به روز افزایش مییابد (مجله پیام یونسکو، ص 51).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

92