پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق گرایش تجارت بین الملل:ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف قرارداد

در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد.در حالی که ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده است و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود و ماده 754 قانون مدنی هم به همین وسعت به کار رفته است چون صلح در لغت به معنی مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است.

در نتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته‌ایم عقد و قرارداد یک معنی می‌دهد.[1]

1ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی

با توجه به تعاریف قرارداد، قراردادها را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد و در این رابطه تقسیمات مختلفی ارائه شده است.

برخی آن را به قراردادهای داخلی و قراردادهای بین‌المللی تقسیم نموده‌اند و عده دیگر آن را به قراردادهای ارادی و غیر ارادی و برخی دیگر آن را به قراردادهای مدنی و سیاسی تقسیم کرده‌اند.

اما قرارداد بین‌المللی عقدی است که اطراف آن دو یا چند دولت باشند.در زبان فارسی به جای قرارداد بین‌المللی عهود بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی هم به کار می‌رود و به طور اختصار «معاهدات» گفته می‌شود.[2]

همچنین قراردادها از حیث تابعیت اشخاص هم قابل تقسیم‌بندی می‌باشند و می‌توان آنها را به قراردادهای داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد.

در تعریف دیگر قرارداد بین‌المللی عبارت است از نوعی توافق به منظور شناسایی، ایجاد، تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند سازمان بین‌المللی منعقد می‌شود.

1ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن

1ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی[3]

قرارداد بسته، قرارداد باز، قرارداد اقامت، قرارداد استرداد، قرارداد بازرگانی، قرارداد بهداشتی، قرارداد پستی، قرارداد چندجانبه، قرارداد دوجانبه، قرارداد دوستی، قرارداد ژنو، قرارداد سیاسی، قرارداد فرهنگی، قرارداد اتحاد گمرک، قرارداد کنسولی و…

[1]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 532.

[2]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 536.

[3]. رضا موسی‌زاده، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان، 1389، چ چهارم، صص 51-47.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های تحقیق

  1. قرارداد تامین مالی چیست؟
  2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
  3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
  4. فاینانس خود گردان چیست؟
  5. ICSID چیست؟
  6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

92