پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست­ مطالب                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

الف ـ بیان­مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5

ب ـ سئوال­های­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

ج – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

د – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

ه ـ روش­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

و ـ ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

فصل اول : تعاریف ومفاهیم کلی……………………………………………………………………………………………..8

گفتاراول : مفهوم جنگ………………………………………………………………………………………………………….9

بنداول : جنگ ازدیدگاه­قرآن واسلام………………………………………………………………………………………….9

بنددوم : جنگ ازدیدگاه­حقوق بین­الملل……………………………………………………………………………………11

بندسوم : آثارجنگ………………………………………………………………………………………………………………13

الف: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­ثالث………………………………………………………………………………………14

ب: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­متخاصم……………………………………………………………………………………14

ج: آثارجنگ­نسبت به­افرادعادی­(غیرنظامیان)دشمن………………………………………………………………………15

گفتاردوم : مفهوم کودک……………………………………………………………………………………………………….16

بنداول : کودک دراسلام……………………………………………………………………………………………………….16

بنددوم : کودک ازدیدگاه قوانین داخلی ایران…………………………………………………………………………….16

بندسوم : کودک ازدیدگاه کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..22

بندچهارم : کودک ازدیدگاه قوانین سایرکشورها…………………………………………………………………………23

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل دوم : حمایت ازکودکان­دراسنادوحقوق اسلامی…………………………………………………………………..27

گفتاراول : حمایت ازکودکان دراسلام………………………………………………………………………………………28

بنداول : حمایت ازکودکان بی­سرپرست……………………………………………………………………………………28

الف: کودکان­بی­سرپرست درآیات­وروایات………………………………………………………………………………..28

ب: شیوه رفتارمعصومین(ع)باکودکان بی­سرپرست………………………………………………………………………29

ج: سرپرستی­کودکان ازدیدگاه­فقها…………………………………………………………………………………………..30

بنددوم : حمایت­ازکودکان­درمعرض­خطرفقروآسیب­دیدگی……………………………………………………………31

بندسوم : حمایت­ویژه ازکودکان­هنگام جنگ……………………………………………………………………………..32

بندچهارم : حقوق­هویتی­کودک­درجامعه……………………………………………………………………………………32

بندپنجم : حق­حیات کودک­وجنین­درخانواده………………………………………………………………………………33

بندششم : ممنوعیت­خریدوفروش­کودک……………………………………………………………………………………34

گفتاردوم : اسلام وحمایت­ازکودکان­دردرگیری­های­مسلحانه…………………………………………………………..36

بنداول : حمایت­عام­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………………………..38

الف: حمایت­ازکودکان­درمخاصمات­ازدیدگاه­قرآن­ومعصومین(ع)…………………………………………………….38

ب: احکام­فقهی­منع­شرکت­وکشتن­کودکان­وغیرنظامیان­درجنگ…………………………………………………………39

1ـ احکام­فقهی­منع­شرکت­اطفال(کودکان)درجنگ…………………………………………………………………………39

2ـ احکام­فقهی­منع­کشتارکودکان­درجنگ……………………………………………………………………………………40

3ـ احکام­بازدارنده­ازکشتن­اطفال(کودکان)تبعه­دشمن­درجنگ………………………………………………………….41

بنددوم : حمایت­خاص­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه………………………………………………………………….42

الف: ممنوعیت­تعرض­به­کودکان­درجنگ…………………………………………………………………………………….42

ب: ممنوعیت­سربازگیری­وشرکت­مستقیم­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….43

ج: بازگشت­کودک­به­خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

گفتارسوم : بررسی­وضعیت­وحمایت­ازکودکان­­درگیردرمخاصمات­مسلحانه­درکشورهای­اسلامی……………….45

بنداول : حمایت­ازکودکان­درکشورهای­اسلامی……………………………………………………………………………45

بنددوم : بررسی­وضعیت­کودکان­درکشورهای­اسلامی­وآثارتعارضات­مسلحانه­برآنان……………………………….47

الف: وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درافغانستان……………………………………………………………………….47

ب: بررسی­وضعیت­کودکان­وتأثیرجنگ­برآنان­درعراق…………………………………………………………………….50

ج: بررسی­وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درسایرکشورهای­اسلامی…………………………………………………53

بندسوم : میثاق حقوق­کودک­دراسلام………………………………………………………………………………………..56

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل سوم : مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودک……………………………………………………………………………61

گفتاراول : حقوق­کودک­دراسنادبین­المللی………………………………………………………………………………….62

گفتاردوم : بررسی­اسنادویژه­کودکان…………………………………………………………………………………………63

بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63

بنددوم : کنوانسیون­حقوق­کودک­وپروتکل­دوم­2000……………………………………………………………………..65

بندسوم : ازاجلاس­سران­جهان­1990تاآخرین­گزارش­جهانی2007…………………………………………………….66

بندچهارم : اسنادمنطقه­ای………………………………………………………………………………………………………68

گفتارسوم : حمایت­های­بین­المللی­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………69

بنداول : حمایت­های­عام……………………………………………………………………………………………………….70

بنددوم : حمایت­های­خاص……………………………………………………………………………………………………71

الف: تخلیه­کودکان­وتأسیس­مناطق­ویژه­(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71

ب: حمایت­ازسلامت­کودکان………………………………………………………………………………………………….72

ج: شناسایی­،تعیین­هویت­وبازگشت­به­خانواده………………………………………………………………………………74

د: آموزش­وپرورش­کودکان…………………………………………………………………………………………………….75

ه: حمایت ازکودکان­آواره­وبی­سرپرست…………………………………………………………………………………….76

و: ممنوعیت­مجازات­اعدام­برای­کودکان­ومادران­باردار…………………………………………………………………….77

گفتارچهارم : خشونت­های­انجام­شده­علیه­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….78

بنداول : سربازگیری­کودکان…………………………………………………………………………………………………..78

بنددوم : تجاوزوخشونت­جنسی­علیه­دختران­وپسران……………………………………………………………………..79

بندسوم : حملات­سازماندهی­شده­وعمدی­به­کودکان­ومدارس…………………………………………………………..79

بندچهارم : بکارگیری­کودکان­درعملیات­های­انتحاری…………………………………………………………………….80

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

ارزیابی کلی………………………………………………………………………………………………………………………83

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..85

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..90

Abstract  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

Related posts:

Back to Top