پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:جایگاه تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین الملل معاصر


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
الف- بیان مسئله و اهمیت آن5
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت­ها7
ج- پیشینه تحقیق7
د- سئوال­ها8
ه- فرضیه­ها8
و- اهداف تحقیق9
ح- تقسیم مطالب و ساختار تحقیق9
فصل اول: کلیات (تعریف و مفاهیم)
تعریف مفاهیم10
مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در گذر تاریخ12
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی قبل از دوران منشور12
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی بعد از دوران منشور15
مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت19
گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت19
گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت20
بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت21
بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت21
مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی23
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین­های غیر خود مختار23
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه26
مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بینالملل معاصر28
مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در حقوق بینالملل30
فصل دوم: مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیهطلبی در حقوق بینالملل معاصر
مقدمه35
بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیهطلبی در حقوق بینالملل37
گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک‌ جانبه در حقوق بین‌الملل37
گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک ‌جانبه در حقوق بین‌الملل41
گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل45
بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بینالملل نسبت به تجزیهطلبی کشورها52
گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (­چاره ساز)52
گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز57
بند اول : شرایط ماهوی57
بند دوم: شرایط شکلی60
گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی62
الف- معاهدات بین‌المللی62
ب- حقوق بین‌الملل عرفی66
گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)67
الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی68
ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین‌المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی70
ج- رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو71
گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین‌الملل معاصر75
بند اول: جنوب سودان75
الف- زمینه و شرح موضوع75
ب- رویکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان76
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)78
الف- زمینه و شرح موضوع78
ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس79
گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم نوین81
نتیجه گیری و پیشنهادات88
منابع و ماخذ92
چکیده انگلیسی96

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

Related posts:

Back to Top