دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بنیان های مطالعات امنیتی

ما برای تبین و فهم امنیت در نگاه جوامع سکولار نیازمند ایجاد بنیان هایی هستیم؛ یعنی اینکه نوع صورتبندی امنیت در جوامع سکولار به خودی خود و با بهره گیری ازنظرات تک تک انسان‌های آن جوامع صورتبندی مفهومی نشده است. به همین منظور یکی از راههای رسیدن به تبیین آن بررسی استنباط متفکران و سیاستمداران از معنی امنیت است. از طرفی در مورد همین دو منبع هم می‌توان گفت که نگاه همان سیاستمدران هم برگفته از اندیشه متفکران است که در حوزه مختلف به کار گرفته و مورد آزمون قرار می گیرد. ازاین رو بررسی نگاه متفکرانی مانند هابز، توسیدید و … می‌تواند نقطه عزیمت باشد تا از نگاه به آن به نوع و رویکرد جوامع سکولار به امنیت بپردازیم. از این جهت این نویسندگان را نقطه عزیمت می خوانیم که بعدا از نوع نگاه آن‌ها به انسان و جوامع پرداخته شده است.

توماس هابز علی رغم دیدگاه تحقیر آمیزی که نسبت به عملکرد اغلب دانشمندان علوم مدرن داشت، با این حال فلسفه اش از جهات بسیاری به مفروضات اساسی علم مدرن نزدیک تر بود تا به فلسفه های رقیبی که در سده هفدهم رواج داشتند. وی در تاکید بر ضرورت تفکر درباره جهان به‌عنوان امری اساسا متفاوت از تجربه و برداشت انسان از آن، همانند دکارت می اندیشید و همین خود ویژگی اصلی مهم‌ترین پیشرفتها و دستاوردهای علوم طبیعی بوده است. در واقع هابز توانست بدون وارد کردن فرضیات پیچیده ای از حوزه الهیات، جهان مادی واقع در خارج از ذهن انسان را دریابدو همین خود با ذهنیت غیر دینی بسیاری از دانشمندان مدرن تناسب دارد (تاک, 1387, ص. 80). به موجب تعبیر هابز از وضع طبیعی، منازعه از آنجا پیدا می‌شود که مردم در خصوص آنچه خطری برای ایشان به شمار می‌آید، داوری های متفاوتی دارند و واقعیت داوریهای متفاوت خود به تنهایی حاکی از این است که مسائل مربوط به خطرات ذاتا قابل‌بحث و تردید اند (تاک, 1387, ص. 100). ازنظر هابز، رقابت، ترس و طلب افتخار که از ویژگی‌های اساسی ذات انسان است، عوامل اساسی در بروز جنگ ها و کشمکش ها هستند. ماکیاولی به‌عنوان اندیشه گری که بنیان رویکرد واقع گرایی در حوزه مطالعه امنیت ملی را گذارده، مطرح است. او از طرح مقولات مهمی چون طبیعت انسان، دولت مردی و ماهیت روابط بین‌الملل عملا در راهی گام می گذارد که هابز پیش از وی مطرح نموده است و بدین ترتیب با تسری دیدگاه هابزی- در خصوص ماهیت انسان به گستره روابط بین‌الملل، به تیجه ای مشابه ولی کلان تر از هابز دست می‌یابد

ریشه سنت لیبرال در اندیشه ورزی درباره امنیت به امانوئل کانت فیلسوف می‌رسد که بر اهمیت قوانین اساسی یا نظام‌های جمهوری خواه در برقراری صلح تاکید داشت. این مفهوم در نگاه کانت با تکیه بر فراتر رفتن از امنیت ملی بر اساس مبادی و اصول خاصی بود که نتیجه آن تامین امنیت برای همه ملل است. امنیت جهانی رویکردی جهان شمول به مسئله دارد. محورهای این رویکرد را تاکید بر نقش و جایگاه رفیع اخلاق، جهان شمولی حقوق و سازمان های بین‌المللی تشکیل می‌دهد. تمامی این وِیژگی ها در اثر کانت به نام (صلح همیشگی) آمده است. نمودهای این رویکرد را می‌توان در اصول مطرح‌شده از سوی ویلسون و جامعه ملل به‌مثابه بنیان صلح جهان در قرن بیستم مشاهده نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

شاخصهای اصلی تمایز دهنده مفهوم سازی امنیت در نظمهای دینی وسکولار چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق