پايان نامه حقوق:عناصر جعل مهر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  

استناد

استناد در جعل مهر بدین معنی است که مهر قابلیت اثبات یا نفی حق یا تکلیفی علیه شخصی را داشته باشد .لذا اگر مرتکب صرفا  درگوشه ای از مهرنقطه یا حرفی بگذارد که موید هیچ پیامی نباشد نمی توان آن عمل را جعل مهر دانست هر چند می توان این موارد را شروع به جعل و طبق ماده 542ق.م.ا.جرم دانست زیرا مرحله بعدی ساختن پیام تقلبی و جعلی است2  . متقابلا اگر هر نقطه، حرف یا کلمه یا حتی عباراتی ، صریح یا ضمنی به پیام خاصی برای اثبات حق یا تکلیف علیه شخصی اشاره داشته باشد جعل واقع می گردد اعم از آنکه جاعل در دادگاه یا در هر مرجع رسمی یا غیر رسمی بخواهد یا نخواهد از آن استفاده کند.مطابق رای شماره 1150شعبه 2دیوان عالی کشور ایران « طریق استعمال و استفاده از اسناد منحصر به ابراز آن در دادگاهها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آنها قانونا اجباری بوده  و ثبت نشده موجب گردد که به هیچ وجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازات سند اطلاق می شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است ، بنا براین جعل چنین ورقه ای جرم به شمار می رود.3[1]همچنین شعبه 12دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 450-25/5/1375 مقرر داشت :«…جعل و تزویر در نوشته ای مصداق دارد که آن نوشته در اصل و اساس هم رسمیت داشته باشد از آنجا که عمل انجام شده در اصل عبارت است از درخواست از آموزش و پرورش منطقه بوده که مورد قبول واقع نشده و چنین نوشته ای… نه جنبه رسمی داشته و نه استفاده از آن شده و نیز بدون امضاء بوده و فاقد انگیزه مجرمانه است بنا براین آنچه واقع شده با مواد استنادی ( مربوط به جعل )انطباق ندارد1. علت این رای عدم استناد سند بوده است. قانون گذار وصف جعل را به نوشته جات و علایمی محدود کرده است که به عنوان دلیل به کار می روند اما اگر مهر مجعول ارزش مدرکی نداشته باشد و نتواند موجد حق شود ، مشمول عنوان جعل نخواهد بود .

این مفهوم از استناد غیر از ضرر است ،زیرا چه بسا ممکن است مهری که متضمن حرف یا کلمه ای الحاقی بدون پیام است جعل نباشد ، ولی موجب ضرر شده باشد. مثلاً امین دارنده گواهینامه رسمی تحصیلی زیر نمره مندرج در آن خطی نا هنجار بکشد و یا به نظر خود علامتی غیر متعارف روی آن برای طبقه بندی بگذارد. این اندازه اقدام امین جعل نیست چون مثبت حق یا نافی هیچ حق یا تکلیف علیه کسی نیست ولی ممکن است برای صاحب گواهینامه رسمی یا صادر کننده آن موجب کسر هنجار و شئونات رفتاری و ضرر های اجتماعی باشد .

آنچه که برای اثبات یا انکار حق یا تکلیف موجب ایجاد یا تغییر پیامی در مهر می شود در ماده 523قانون مجازات اسلامی 1375ذکر شده است که در فصل قبل بطور مبسوط به آن پرداخته شده است. مضافاً اینکه ساخت یا تغییر هر پیام تقلبی که در غالب مهر یا یکی از موضوعات ذکر شده در مواد مربوط به جعل نباشد جعل نیست. مثلاً استفاده از نشان های نیروی انتظامی با تغییر یا بدون تغییر ، جعل نیست هر چند ممکن است جرم ماده 556قانون مجازات اسلامی واقع شده باشد .

 

3-2-  قلب حقیقت 

رفتار مجرمانه در جرم جعل و تزویر دارای خصوصیات خاصی است که رویه واحدی از طرف قانون گذار و مراجع قضایی اتخاذ نشده است . همچنین علمای حقوق در خصوص این موارد نظرات مختلفی ارائه کرده اند. یکی از مباحث اختلافی در جرم جعل و تزویر ، خصوصیت قلب حقیقت یا برخلاف حقیقت بودن بودن جعل مهر است1 .[2]

در خصوص عنصر قلب حقیقت و مفهوم آن ، عقاید مختلفی از سوی حقوقدانان ابراز شده است .بعضی از حقوق دانان بین حقیقت و واقعیت تفاوت قائل شده و معتقدند«حقیقت چیزی است که بر اساس اسناد و مدارک به نظر قاضی می رسد و لیکن واقعیت را قاضی نمی داند بنا براین حقیقت با واقعیت متفاوت است و بر خلاف حقیقت یعنی آنچه که در عالم خارج به طور کلی یا جزئی وجود نداشته و ایجاد شده باشد.

اما  تعریف جامع از بر خلاف حقیقت را به این صورت می توان  بیان کرد:  حقیقت آن چیزی که باید باشد و بر خلاف حقیقت ، برخلاف آن چیزی است که باید باشد . فاعل باید با علم به خلاف واقع بودن امری ، آن امر خلاف حقیقت را اراده نماید. در لغت تقلب و جعل متضمن بر خلاف حقیقت است.1   اما در ماده 523 ق. م. ا. ذکری از خلاف حقیقت نشده در صورتی که در ماده 97 قانون مجازات عمومی 1304 عبارت « برخلاف حقیقت » در تعریف جعل به کار گرفته شده بود این ماده مقرر می داشت. « جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگربر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه  کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

با توجه به اینکه قانون گذار در سال 75 برای تعریف جعل از عبارت «بر خلاف حقیقت » استفاده نکرده و به جای آن از عبارت قصد تقلب بهره گرفته است آِیا می توانیم  بگوییم «بر خلاف حقیقت » از عناصر جعل نیست ؟ یا تقلب متضمن بر خلاف حقیقت هم است ؟ یا حقیقت مضاف به تقلب است و به قرینه حقیقت از تقلب حذف شده است ؟

2-. متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی . قسمت کیفری  –مجموعه آراء شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور تهران ، 1330آفتاب . ص188

3- بازیگر ،ج 1،ص180، ص82

1-ازمایش،علی ،ص35

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های تحقیق

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟

2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟

3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟

4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

د-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد .  تا بدین وسیله  ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم

Author: 92