دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

1-1-مقدمه……………………………………………………………………….. 12

1-1-1-بیان مسئله 12

1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 12

1-1-3-اهداف اصلی و فرعی 13

1-1-4-سوالات تحقیق 13

1-1-5-فرضیه های تحقیق 14

1-1-6-سوابق تحقیق 14

2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری 16

1-2-1-تعریف قانون 16

2-1-1-تعریف مقررات 16

3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص 18

فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی

مقدمه 19

1-1-مقررات زدایی 19

1-2-پیشینه مقررات زدایی 20

2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی 20

2-3- تاریخچه مقررات زدایی 22

2-4-مبانی نظری مقررات زدایی 22

1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی 22

2-4-2-توزیع عادلانه ثروت 24

3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی 24

4-4-2-حذف فساد اداری 24

5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی 26

6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی 27

5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی 29

1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین 29

2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها 31

6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات 32

1-6-2-قانون اساسی 32

2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور 33

3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم) 39

1-3-6-2-برنامه اول 39

2-3-6-2-برنامه دوم 39

3-3-6-2-برنامه سوم 39

4-3-6-2-برنامه چهارم 40

5-3-6-2-برنامه پنجم 40

5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی 43

5-5-پیشینه خصوصی سازی 43

5-6-دلایل خصوی سازی 44

5-7-تعریف خصوصی سازی 45

5-8-اهداف خصوصی سازی 46

5-9-روش های خصوصی سازی 47

5-10-سازمان خصوصی سازی 52

فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن

مقدمه 58

2-1-تعریف تورم قوانین 58

2-2-دلایل تورم تقنینی 60

2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری

2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی 61

2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا» 61

2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا 66

2-2-5-موازی سازی قانونگذاری 66

2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران 67

2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام 67

2-3-2-شورای نگهبان 69

2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری 69

2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت 69

2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط 70

2-3-3-3-اصلاح قانون 70

2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین 71

2-4- مجلس خبرگان 72

3-5-اصل 167 قانون اساسی 73

3-6-حکم حکومتی 73

3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی 75

3-8-شورای عالی اداری 76

3-9-«قانونگذاری قضایی» 78

3-10-آثار تورم در قوانین 78

3-10-1-آثار مربوط به مقننه 78

3-10-2-آثار مربوط به قضاییه 79

3-10-3-آثار مربوط به مجریه 81

3-11-راهکارهای خروج از تورم 81

3-11-1-حذف نهادهای موازی 81

3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات 82

2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی 83

2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری 83

2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی) 85

2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون 88

2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی 89

فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت

3-1-مقررات زدایی بخشی 92

3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی 93

3-3-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات 96

3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی» 97

3-5-ادغام سازمان های موازی 99

3-6-خصوصی سازی خزنده 100

3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی 102

3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری 102

3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز 104

3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی 105

3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد 105

3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی 106

3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی 108

نتیجه گیری 110

فهرست منابع و ماخذ 111

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی و فرعی

  اهداف اصلی

از حیث تئوریک نگارنده از این حیث درصدد انجام پژوهش پیش روست که اولا به گسترش دامنه علمی موضوع کمک کند و از سوی دیگر خلاهای موجود را با ایراد نقد های دقیق علمی پر کند.از سوی دیگر چنانچه اشاره شد هر سه قوه با موضوع قانونگذاری و آثار آن به نحوی مرتبط اند.تحقیق پیش رو درصدد ارائه راهکار برای قوای مختلف نیز می باشد.

اهداف فرعی

هدف فرعی از انجام پژوهش حاضر را می توان تبیین دقیق وظایف نهادهای قانونگذار و اجرایی و حتی قضایی در زمینه ساخت مقررات و حذف آن دانست.

1-1-4-سوالات تحقیق        

سوال اصلی

1-آیا مقررات زدایی در ایران وجود دارد یا خیر؟

سوالات فرعی

2– مهمترين انتقادات وارد بر نظام قانونگذاري در عرصه حقوق عمومي ايران در حوزه اقتصادی و خصوصی سازی چيست ؟

3- راهكارهاي خروج از قانونگذاري حداكثري و حرکت به سمت خصوصی سازی در ایران چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق