پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مصاديق جرايم بهداشتي

در فصل گذشته دربارة مفهوم بهداشت، مطالبي را كه بيان كرديم و گفتيم كه بهداشت عبارتست از كنترل عواملي كه تندرستي انسان را در معرض خطر قرار مي‌دهد اين عوامل ممكن است در محيط زندگي يا كار وجود داشته باشد كه در اين صورت اصطلاح بهداشت محيط بيان كنندة كنترل عوامل  محيطي مزبور براي تأمين تندرستي انسان است.

و نيز ممكن است در روند تهيه، توليد، نگهداري و توزيع و فروش مواد خوردني آشاميدني، آرايشي بهداشتي، عواملي وجود داشته باشد كه سلامتي و تندرستي انسان را در معرض تهديد قرار دهد. در همة موارد فوق، همواره تلاش همة دست اندكاران امور بهداشت و نيز قانونگذاران آن است كه ضوابط و مقرراتي را وضع نمايند كه عوامل تهديد كننده سلامتي و بهداشت جامعه را كنترل نموده، سلامت و بهداشت عمومي‌را تأمين نمايد. ما در اين بحث ابتدا به بررسي جرايم مربوط به بهداشت محيط مي‌پردازيم سپس به دليل اهميت به سزاي موارد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و نقشي كه رعايت ضوابط مربوطه در اين موارد در تأمين سلامتي انسانها دارد و با عنايت به اينكه قانوگذار در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367، بحث تعزيرات توليد، توزيع و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، و بهداشتي را در يك فصل  مجزا بيان كرده ما نيز گفتار دوم از اين مبحث را به بيان جرايم مربوطه به تهيه، توليد، توزيع و فروش اين مواد اختصاص مي‌دهيم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92