پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:جامعه و توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پایان جنگ سرد

شرایط جنگ سرد به شیوه های مختلفی بر حقوق کار تاثیر گذاشته است. در خلال دوران جنگ سرد، برخی کشورها قوانینی تصویب کردند که اعضای حزب کمونیست یا حتی مدافعان اتحاد جماهیر شوروی را جهت دستیابی به مناصب بالا در اتحادیه های کارگری فاقد صلاحیت می نمود و یا آنها را از دست یابی به برخی موقعیت های شغلی حساس محروم می کرد. به عنوان مثال در آلمان بر اساس عقاید سیاسی، اخراج های غیرعادلانه امکان پذیر بود، به نحوی که امکان داشت طبق قانون، کارمندان دولت فقط به دلیل عضویت در احزابی که خواهان تضعیف یا براندازی دموکراتیک و آزاد و یا به مخاطره انداختن موجودیت جمهوری فدرال آلمان بودند، اخراج شوند. این مورد به اعضای حزب کمونسیت ودیگر احزاب راست افراطی اشاره داشت و قانون مذکور در مورد هر شغلی در ادارات دولتی قابل اعمال بود. از سوی دیگر سیاستهای دوران جنگ سرد به احتمال زیاد، زیربنای برخی از کنوانسیون های بنیادین سازمان بین المللی کار در دهه های 1950 و 1960 است، که تصویب آنها همانند دیگر استانداردهای سازمان بین المللی کار مستلزم اتفاق نظر گسترده میان دول، نیروی کار و کارفرمایان بود. بر این اساس، کنوانسیون حذف کار اجباری 1957 تصویب شد که استفاده از کار اجباری را به عنوان ابزار تهدید و فشار یا آموزشی سیاسی یا به عنوان مجازاتی برای داشتن یا ابراز دیدگاه های سیاسی مخالف با نظام مستقر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به عنوان شیوه ای برای به جنبش واداشتن و استفاده از نیروی کار برای تامین اهداف توسعه اقتصادی ممنوع می سازد.

این شیوه ای بود که در آن زمان به طور گسترده در شوروی به کار گرفته می شد. کنوانسیون خط مشی اشتغال دول عضو را به اعلام و پیگیری خط مشی فعالانه با هدف ترویج اشتغال کامل، مولد و توام با آزادی انتخاب به عنوان هدفی کلان فرا می خواند.

علاوه بر این جنگ سرد به شیوه ای که بیشتر به نفع کارگران بود، حقوق کار را متاثر ساخت، زیرا هم دولت و هم کارفرمایان تمایل داشتند در قبال حمایت سیاسی اتحادیه ها و کارگران جهت مقابله با ایدئولوژی کمونیستی مقرراتی را به منظور حمایت از کارگران و اجتماع وضع و اجرا نمایند. تا حد معینی این امر در عمل نوعی حرکت جدید نبود، استدلال می شد که یکی از دلایل تشکیل سازمان بین المللی کار در سال 1919، پاسخ نظام سرمایه داری به انقلالب بلشویکی 1917 است. در هر صورت، شرایط جنگ سرد، دلیل اصلی انشقاق فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری سال 1949 گردید که از آن بسیاری از اتحادیه های کارگری ملی غیرکمونسیت جدا شدند و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد، را تشکیل دادند.(زاهدی،219،1377)

بر خلاف اتحادیه های کمونیستی که از کشمکش طبقاتی و ایجاد جامعه ای بر مبنای مالکیت سوسیالیستی ابزارهای تولید جانب داری می کردند، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد از دموکراسی سیاسی و بازار حمایت و پشتیبانی می کردند زیرا انتظار داشتند در چنین نظامی مشارکت سیاسی و درآمد ملی بیشتری به دست آورند. در حقیقت، بسیاری از قوانین حامی کارگران که در دوران جنگ سرد تصویب شد هم زمان هم از حمایت دولت برخوردار بود و هم با مخالفت شدید گروه های ذی نفوذ تجاری مواجه نشد. علاوه بر این، قوانین حامی کارگران که به دلیل رونق اقتصادی سالهای پس از جنگ دوم دوام یافتند. پایان جنگ سرد محیط رقابت بین المللی دهه های پایانی قرن بیستم همراه شد که منجر به تغییر شاخص هایی گردید که در چارچوب آن، حقوق کار قبلاً متحول شده بود.(نوبخت،93،1387)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92