پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق:تعیین تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: موافقت نامه توسعه مشترک[1]

مواففت نامه توسعه مشترک عبارت از موافقت نامه بین دولتهاست که اجازه می دهد میادین نفتی واقع در منطقه جغرافیایی مورد اختلاف میان آنها، با همکاری آنها توسعه یابد[2]. در این موافقت نامه ها یک منطقه توسعه مشترک[3] را تعریف می شودکه در آن، علیرغم اختلاف دولت ها در اعمال حاکمیت و تحدید حدود دریایی، در قالب یک ساز وکار موقت ،توسعه مشترک میادین نفت و گاز صورت می پذیرد. منظور از ساز وکار موقت آن است که این موافقت نامه  ها ،به عنوان راه حل نهایی تحدید حدود در نظر گرفته نمی شوند . آنها  خدشه ای به حقوق و مواضع طرفین در موضوع تحدید حدود وارد نمی سازند ودر واقع یکی از مصادیقی هستند که در مواد 74و 83 کنوانسیون 1982 حقوق  دریا ها به آنها اشاره شده است[4].

ویژگی این موافقت نامه ها در مقایسه با موافقت نامه های یکی سازی شامل موارد زیر می باشد:

  • موافقت نامه های توسعه مشترک یک منطقه اختلافی بین دولت ها را تعریف می کند که بسیار وسیع تر از یک میدان نفتی و یا گازی خاص می باشد و ممکن است حاوی چند میدان باشد.
  • به منظور تضمین ثبات و امنیت محیط سرمایه گذاری، این موافقت نامه ها در شکل ایده آل خود قبل از هرگونه عملیات استخراج نفت و گاز منعقد می شوند. البته در موارد استثنایی ممکن است بعد از عملیات استخراج و اکتشاف نیز منعقد گردند.
  • این موافقت نامه ها در اشکال سه گانه ای که به آنها اشاره شد منعقد می شوند.
  • دراغلب این موافقت نامه ها، حقوق قابل اعمال در منطقه توسعه مشترک، مقررات حفاظتی و زیست محیطی و قوانین گمرکی و مالیات با توافق طرفین تعریف می شوند.
  • در برخی از این موافقت نامه ها ، یک رکن واحد توسط دو دولت ایجاد می شود که تابع مقررات خاص خود است و مبادرت به توسعه میدان نفتی یا گاز می نماید و در واقع عملیات استخراج توسط این رکن صورت می گیرد. منافع ناشی از استخراج و تولید و هزینه ها بین دولت ها مشترک می باشد. درصد سهم دولت ها در این موارد در قالب موافقت نامه از پیش تعریف گردیده و لزوماً بالمناصفه نمی باشد[5]. این امکان وجود دارد که یک میدان نفتی یا گازی از منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد مرز کشور ثالث شده و درواقع میدان، بین منطقه توسعه مشترک دو کشور و یک کشور ثالث مشترک باشد. در این حالت، می توان براساس یک موافقت نامه یکی سازی بین کشور ثالث و رکن بهره بردار در منطقه توسعه مشترک، بهره برداری از چنین میدانی را مدیریت و عملیاتی نمود.[6]از اینرو می توان گفت که قراردادهای توسعه مشترک، ناظر بر ترتیبات و چارچوب های حقوقی میان دولت ها می باشد که هدف آن توسعه اشتراکی ذخایر نفت و گاز در یک منطقه خاص تعریف شده در بستر و زیر بستر فلات قاره یا منطقه انحصاری اقتصادی بر اساس سهم از پیش تعیین شده می باشند، درحالیکه یکی سازی در موقعیت های صورت   می پذیرد که میدان نفت یا گاز از مرزهای تعریف شده میان دولت ها عبور کرده باشد[7]. بنابراین در انعقاد قراردادهای توسعه مشترک مرز سرزمینی و دریایی بین کشورها تعریف نمی گردد، بلکه منطقه ای که موضوع قرارداد توسعه مشترک می باشد با توافق میان آنها تعریف می گردد.

[1] – Joint Development Agreement (JDA).

[2] – David M.ong, Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: Mere States Practice or Customary International Law? 93 AJIL, No3, 1999,pp.771-773.

[3] – Joint Development Zone (JDZ).

2- Z.Gao, op.cit p.114.

[5] – Jacqueline Lang Weaver and David Asmus, op.cit.P.15.

[6] ibid.

[7] – William T.onorato, Apportionment of An International Common Petroleum Deposit, 26 International and Comparative law quarterly, 1977, pp 324, 327.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤالات تحقیق

در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.

1-2- سؤالات اصلی

سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:

1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصي در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟

2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل  وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟

3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟

2-2- سؤالات فرعی:

مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:

1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟

2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟

3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟

4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟

5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.

92