پايان نامه تعیین اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میحث اول : تعریف بیمه

گفتار اول : تعریف لغوی

واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)[1] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .[2]

برخي از كارشناسان فن ، اين لغت را از ريشه عربي التأمین و  بمعناي  ” تامين وآسايش ”  ترجمه كرده اند.

ليكن عده اي از واژه شناسان معتقدند كه  بيمه  داراي ريشه فارسي بوده و از كلمه  ” بيم ”  باضافه پسوند  ” ه ”  تشكيل گرديده و بمعني ” آنچه مربوط به هراس ونگراني است ”  مي باشد ،  كه  البته اعتقاد  اخير منطقي تر و براي ما  فارسي زبانان ، قابل قبول تربه نظر ميرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[3] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[4] و یا « اشورنس »[5] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه  « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [6]


[1] . نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، ج 1 ، تهران ، 1317 ، ص 49

[2] . معین ، محمد ، فرهنگ معین ، ج 1 ، چ 4 ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1360 ، ص 633

[3] .  Assurance

[4] .  Insurance

[5] .  Assurance

 

[6] . ایزد پناه ، مسیح ، جزوه حقوق بیمه ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78 ـ 77 ،    ص 2

 

Author: R2jbMtYu2I