پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

مبحث دوم-ارتباط سیاست جنایی و پیشگیری از جرم

سیاست جنایی که متضمن شیوه های کنترل جرم است ،مدت ها به روش های سرکوبگر محدود بود،لکن در پی ناکامی این روش ها گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به وجود آمد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد،توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. «سیاست جنایی[1] پل ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم­شناسی و به کلیه­ی تدابیر، اقدامات، شیوه­ها و ابزارهای کیفری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می­شود که قانون­گذار در چارچوب قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از پدیدهء مجرمانه- یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذی­ربط دولتی و اجتماعی قرار می­دهد. هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکاری است و آن اعم از پیشگیری و سرکوبگری است.»[2]

«سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانونگذار با هماهنگی قوای مجریه و قضاییه و بهره برداری از تجربیات دانش متخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم عادی در دادرسی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح حال مجرمین.»

پیشگیری به واقع یکی از ابزارها و مدرن ترین و غنی ترین راهکارهای سیاست جنایی است. سیاست جنایی دارای دو رویکرد می­باشد که مهمترین رویکرد آن تدابیر و اقدامات غیرکیفری به نام پیشگیری می باشد.اقدامی پیشگیرنده تلقی می شود که دارای هدف خاص وبازدارنده باشد،یعنی تدابیری درجهت پیشگیری از وقوع جرم به منظور ناکام ماندن زمینه ها وفرصت های وقوع جرم است.در واقع حقوق پیشگیری یعنی مجموعه تدابیر،اقدامات وسازو کارهایی که با هدف جلوگیری از وقوع جرم وبه منزله عنصر مکمل راهکارهای کیفری در قالب سیاست جنایی بررسی می گردد.[3]

مبحث سوم-انواع مدل های پیشگیری از وقوع جرم

مرور ادبیات مربوط به جرم شناسی نشان می دهد که هر چه از عمر این شاخه نورسته می گذرد،بر تنوع تقسیم بندی انواع پیشگیری از جرم افزوده می شود.این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهایی چون سن،طرق پیشگیری،عمومیت و اختصاصی بودن،سطوح پیشگیری ،عوامل موثر در ارتکاب جرم و … تقسیم بندی شده اند.پیشگیری وضعی و اجتماعی،پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث،پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت و انواع مهم تقسیم بندی ها است که از نظر ما تنها پیشگیری وضعی و اجتماعی به دللی ارتباط با موضوع مورد  مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

[1] Criminal Policy

[2] محمودی جانکی، فیروز، امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی، مجلهء دیدگاههای حقوقی، شماره هشتم، بی­تا

[3] ایرانشاهی، حمید، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمانهای مسئول در قوانین ایران، چاپ اول، انتشارات جاودانه، 1389

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92