پايان نامه بررسی و تحليل عناصر متشكله بزه جعل رايانه‌اي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جعل رايانه‌اي در حقوق ايران

قسمتی از متن پایان نامه :

مبناي جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي

 

با فراگير شدن و استفاده از رايانه و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در عرصه‌هاي مختلف زندگي، حافظه رايانه و نرم‌افزارها جايگزين سند و نوشته سنتي ميشود و در سطح گسترده‌اي براي بيان و اعلام اراده از رايانه استفاده خواهد شد. در بادي امر به نظر مي‌رسد تفاوتي بين فضاي مجازي (سايبري) با فضاي حقيقي در تحقق يا فتن جرم جعل و در نهايت مبناي جرم‌انگاري آن وجود ندارد ولي بايد خاطر نشان ساخت که عنوان جزايي جعل سنتي اقدام عليه داده‌هاي رايانه اي را در بر نمي‌گيرد و با حمايت از اين داده‌ها نيازمند جرم‌انگاري مستقل مي‌باشيم و با توجه به تمايز‌هايي که در رفتار و شرايط و اجزاي آن (رکن مادي) در فضاي سايبري وجود دارد، به نظر مي‌رسد ناچار خواهيم بود که قوانين ويژه‌اي براي اين فضا در نظر بگيريم. به ويژه که در چنين مسائلي فرايند ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن مي‌تواند متفاوت باشد و قوانين را چون نمي‌توان بدين حد وسيع تفسير کرد که شامل اين موارد شود برخي از عنوان‌ها قانون خاص مي‌خواهد:

زندگي در اجتماع توأم با سود و زيان است و زيان‌هايي که در روابط اجتماعي از رفتارهاي ما ناشي مي‌شود دو دسته‌اند:

1- زيان‌هاي قابل تحمل

2- زيان‌هاي غيرقابل تحمل

زيان‌هاي قابل تحمل که خيلي به آن بهاء نمي‌دهيم و در مقابل جبران بر نمي‌آييم و مستلزم هيچ واکنشي نيست ولي زيان‌هاي غير قابل تحمل مي‌بايست جبران شود و افراد نمي‌توانند آن‌را ناديده بگيرند و دو بخش مي‌باشد:

1-زيان‌هاي غيرقابل تحمل شديد 2- زيانهاي غير قابل تحمل غير شديد

اگر زيان غيرقابل تحمل و شديد نبود واکنش غيرکيفري داريم مثلاً مي‌توان به تمسک به باب مسؤوليت مدني در جهت جبران ضرر و زيان برآييم ولي اگر زيان و ضرر موضوع بحث به صورت غير قابل تحمل و شديد باشد در اينجا مستلزم واکنش کيفري مي‌باشيم که ما آن‌را منع مي‌کنيم که چنين زياني وارد نشود. در بحث جعل و تزوير و همچنين جعل رايانه‌اي مي‌گوئيم که سند يا حافظه رايانه و نظم اسنادي به عنوان يک ارزش در نظام حقوقي ما مي‌باشد و از ارزش و اعتبار برخوردار است و بر همين اساس رفتارهايي که مخالف با نظم اسنادي هستند، رفتارهايي است که زيان شديد و غير قابل تحمل را ايجاد مي‌کند و نظم اسنادي را مخدوش مي‌سازد. جعل و تزوير جهت حفظ و حمايت آن و جلوگيري از زيانهاي شديد که به چنين اسنادي که با ارزش هستند وارد مي‌شود و به همين خاطر جرم‌انگاري شده است. «استحکام روابط اجتماعي،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقيق

پايان‌نامه مزبور درصدد پاسخ به چندين سئوال مهم خواهد بود كه عبارتند از:

۱- با توجه به ورود عنوان جزايي جعل رايانه‌اي در نظام حقوقـي ايـران، عنـاصـر متشكله اين بزه چـه مي‌باشد؟ و چه تفاوتهايي با عناوين مشابه من جمله جعل سنتي دارد؟

٢- آيا مواد قانوني در نظر گرفته راجع به جعل رايانه‌اي در اين قانون تمام مشكلات و خلاءهاي قانوني مربوط به جرم جعل و ملحقات آن در فضاي سايبري را پوشش مي‌دهد يا خير؟ و به تعبيري آيا قانون مزبور در اين راستا جامع و مانع مي‌باشد يا خير؟

۳- باتوجه به تصويب قانون جرايم رايانه‌اي و جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي، آيا خلاء قانوني در اين زمينه وجود داشته كه منتهي به تصويب اين قانون شده است؟ به عبارت ديگر آيا با قوانين موجود در زمينه جعل سنتي، ضرورتي به تصويب اين قانون در مورد جعل رايانه‌اي بوده است يا خير؟

 

هدف تحقيق

به دنبال نوظهور بودن عنوان جزايي جعل رايانه‌اي و ورود به نظام حقوقي ما، ضرورت پرداختن به اين جرم و بررسي عناصر متشكله آن ايجاب مي‌گردد، از طرف ديگر تحليل ايرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به اين عنوان جزايي، نظام تقنيني ما را در جهت رفع ايرادات و تكميل اين قانون رهنمون مي‌سازد.

 

Author: R2jbMtYu2I