پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزا

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي

در حقوق جزاي عمومي‌كليات و قواعد عام حقوق جزا و اصول مشترك حاكم بر جرايم و مجازات‌ها و نظاير آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما در حقوق جزاي اختصاصي از عناصر و خصوصيات مربوط به هر يك از جرايم به طور جداگانه بحث و گفتگو مي‌شود. با توجه به تنوع و گستردگي دامنة جرايم حقوق جزاي اختصاصي به بخش هاي مختلفي مانند جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص ، جرايم عليه اموال و مالكيت، جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي، جرايم جنسي، جرايم سياسي، جرايم عليه نظم و آسايش عمومي‌و جرايم عليه امنيت كشور تقسيم شده است.[1]

برخي از نويسندگان تقسم بندي فوق را به سه قسم محدود كرده و كلية جرايم را به سه دستة جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه مصالح عمومي‌و امنيت كشور تقسيم كرده اند.[2]

در اين تقسيم بندي ها عمدتاً به آثار زيانبار فعل مجرمانه توجه شده و جرايمي‌كه خسارت حاصل از آنها به طور كلي داراي جهت مشتركي است در يك دسته قرار گرفته است. بر اين اساس جرايمي‌مانند سرقت ، كلاهبرداري، تخريب و مانند آن كه تعرض به اموال و مالكيت است در يك دسته، جرايمي‌كه باعث صدمه يا آسيب جسمي‌يا معنوي به اشخاص مي‌شود در دسته ديگر و بالاخره جرايمي‌كه باعث صدمه يا آسيب جسمي‌يا معنوي به اشخاص مي‌شود در دستة ديگر و بالاخره جرايمي‌كه به امنيت و آسايش عمومي‌لطمه وارد مي‌كنند در دستة‌ سوم قرار گرفته است. صرف نظر از اختلافاتي كه در نحوة تقسيم بندي جرايم وجود دارد سؤال اساسي در اين گفتار آن است كه جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي از نظر طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي در كداميك از تقسيمات فوق جاي مي‌گيرد. براي اين منظور بايد ويژگي ها و آثار اين جرايم را مورد توجه قرار دهيم. با بررسي مصاديق مخلتف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در قوانين مختلف ايران ذكر شده مي‌توان همة‌ اين جرايم را از نظر آثار آن به دو دسته تقسيم كرد:

1- دستة اوّل جرايمي‌است كه به سلامت جسمي‌اشخاص لطمه وارد مي‌كند و تماميت جسماني افراد را در معرض خطر قرار مي‌دهد به عنوان مثال جرم تقلب مواد غذايي، آشاميدني، دارويي از جمله جرايمي‌است كه نه تنها خلاف موازين شرعي و اخلاقي است بلكه سلامت و تماميت جسماني افراد را در معرض خطر قرار مي‌دهد چرا كه اين مواد براي ادامة حيا‌ت انسان ضروري است و تقلب در آن باعث آثار زيانباري مي‌گردد. همچنين مداخله غيرمجاز در امور پزشكي، خودداري از ارائة خدمات درماني و مانند آن را مي‌توان در اين دسته جاي داد.

[1] مير محمد صادقي، حسين، حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اموال و ماليكت ، چاپ دوم: تهران ، ميزان ، 1376، ص 17.

[2] صادقي،‌ محمد هادي، حقوق جزاي اختصاصي، ج1، جرايم عليه اشخاص، چاپ اول: تهران ، ميزان 1376، ص 2.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92